N. 465352 (2022-545977) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465352 (2022-545977)
Referentienummer:VZW De Ranken-PPP0ZH-251/2006/2022/STK0-F02_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:23/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
STK002A - Isoleren en vervangen platte daken
Beknopte beschrijving:
STK002A - Isoleren en vervangen platte daken 2022/STK002A zie II.2.4 Basisschool Sint-Katarina, Generaal Deschachtstraat 18 te 2860 Sint-Katelijne-Waver STK002A - Isoleren en vervangen platte daken Critères d’attribution Prix Durée en jours 60
Aanbestedende overheid:
Schoolbestuur VZW KOMO, Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen BE, De heer Wouter Roels
+32 15271005
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Schoolbestuur VZW KOMO
Nationaal identificatienummer: Ranken
Molenbergstraat 4
Mechelen
2800
De heer Wouter Roels
Telefoon: +32 15271005
Wouter.roels@komo.be
www.komo.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/251/ZH/2022
https://eten.publicprocurement.be
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


STK002A - Isoleren en vervangen platte daken


2022/STK002A

zie II.2.4


Basisschool Sint-Katarina, Generaal Deschachtstraat 18 te 2860 Sint-Katelijne-Waver


STK002A - Isoleren en vervangen platte daken


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen van de wet (art. 67 - 69 WOO 2016), namelijk de verplichte uitsluitingsgronden, uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Bewijs toevoegen.


1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.


1. Bewijs toevoegen.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1

D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-23
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-03-23
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-12-23
Plaatselijke tijd: 10:00

Schoolbestuur VZW KOMO, Molenbergstraat 4 te 2800 Mechelen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Een rondgang ter plaatse met Wouter Roels kan op één van volgende vastgelegde tijdstippen:

- Woe 30/11/2022 om 9u30

- Vrij 02/12/2022 om 10u30

- Di 06/12/2022 om 14u

- Don 08/12/2022 om 9u

- Ma 12/12/2022 om 11u

- Di 20/12/2022 om 14u30

Gelieve uw afspraak op voorhand te bevestigen op onderstaand nummer of per mail.

Tel : 015/ 27 10 05

E-mail : _hidden_@komo.be

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22