N. 470682 (2023-502635) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Overheidsopdracht voor diensten: Uitvoering van eindevaluaties voor 5 IUC- en 3 Netwerk parnterprogramma's
Beknopte beschrijving : Overheidsopdracht voor diensten: Uitvoering van eindevaluaties voor 5 IUC- en 3 Netwerk parnterprogramma's
N. 470682 (2023-502635)
Referentienummer: VLIR-UOS-2023/107-F02_0
Publicatie datum: 23/01/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
Nationaal identificatienummer: 0418.766.123_21562
1060
SINT GILLIS
1060
Els Celis
els.celis@vliruos.be
www.vliruos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470682
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470682
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VLIR-UOS-2023%2F107-F02
Gesubsidieerd door de overheid
Ontwikkelingssamenwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Overheidsopdracht voor diensten: Uitvoering van eindevaluaties voor 5 IUC- en 3 Netwerk parnterprogramma's


VLIR-UOS-2023/107-F02_0

Overheidsopdracht voor diensten: Uitvoering van eindevaluaties voor 5 IUC- en 3 Netwerk parnterprogramma's


Brussel & partnerlanden


Implementatie van de eindevaluaties van 5 IUC- en 3 netwerk partnerprogramma's


Gunningscriteria
Aanvang 2023-03-01
Einde 2024-02-29
3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-17
Plaatselijke tijd: 12:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-23