N. 470706 (2023-502625) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Wegmarkeringen 2023 - 2026
Beknopte beschrijving : Wegmarkeringen 2023 - 2026 W2023scl110 zie II.2.4 Beringen De opdracht bestaat uit: - voorbereiding oppervlak; - traceren voor nieuw uit te zetten markeringen; - (her)aanbrengen van wegmarkeringen; - zandstralen van te verwijderen markeringen aangebracht op KWS-verhardingen of betonverhardingen, met inbegrip van onmiddellijk verwijderen van alle afval; - vrijwaren van de nog niet berijdbare markering. Critères d’attribution Prix Début 2023-04-01 Fin 2027-03-31
N. 470706 (2023-502625)
Referentienummer: Beringen-PPP066-3261/3013/W2023scl-F02_0
Publicatie datum: 23/01/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Beringen
Nationaal identificatienummer: BE 0207465281
Collegestraat 1
Beringen
3580
Mevrouw Liesbeth Schriers
Telefoon: +32 11430253
liesbeth.schriers@beringen.be
www.beringen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3261/66/2022
Werkplaatsen
Nationaal identificatienummer: WP
Nijverheidspark 24
Beringen
3580
De heer Jan Dalbion
Telefoon: +32 11450743
werkplaatsen@beringen.be
www.beringen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Wegmarkeringen 2023 - 2026


W2023scl110

zie II.2.4


Beringen


De opdracht bestaat uit:

- voorbereiding oppervlak;

- traceren voor nieuw uit te zetten markeringen;

- (her)aanbrengen van wegmarkeringen;

- zandstralen van te verwijderen markeringen aangebracht op KWS-verhardingen of betonverhardingen, met inbegrip van onmiddellijk verwijderen van alle afval;

- vrijwaren van de nog niet berijdbare markering.


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2023-04-01
Einde 2027-03-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.


1. 3 bewijzen van goede uitvoering

Vereiste erkenning: C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-23
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-05-24
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2023-02-23
Plaatselijke tijd: 09:00

Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-23