N. 476374 (2023-510557) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: OPSTELLEN VAN DE TOEZICHTPROCEDURES OP BOEKHOUDKUNDIGE SCHEIDING BIJ SOMMIGE SPOORWEGONDERNEMINGEN EN ONDERSTEUNING VAN DE DIENST REGULERING BIJ EEN EERSTE CONTROLE.
Beknopte beschrijving : Deze opdracht heeft betrekking op de opmaak van een methodologie en op het evalueren van de noodzakelijke middelen nodig voor toezicht op boekhoudkundige scheiding tussen verschillende spoorgerelateerde activiteiten.
N. 476374 (2023-510557)
Referentienummer: FOD MV-DVI-REGUL 2023-02-F02_0
Publicatie datum: 16/03/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Mobiliteit en Vervoer
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_67
Vooruitgangstraat 56
Brussel
1000
marc.hinoul@mobilit.fgov.be
http://regul.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476374
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476374
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+MV-DVI-REGUL+2023-02-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=51430
Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OPSTELLEN VAN DE TOEZICHTPROCEDURES OP BOEKHOUDKUNDIGE SCHEIDING BIJ SOMMIGE SPOORWEGONDERNEMINGEN EN ONDERSTEUNING VAN DE DIENST REGULERING BIJ EEN EERSTE CONTROLE.


FOD MV-DVI-REGUL 2023-02-F02_0

Deze opdracht heeft betrekking op de opmaak van een methodologie en op het evalueren van de noodzakelijke middelen nodig voor toezicht op boekhoudkundige scheiding tussen verschillende spoorgerelateerde activiteiten.


Zie punt 6.3 van het bestek REGUL 2023-02


Gunningscriteria
Einde 2023-11-30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-04-17
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16