N. 476381 (2023-510569) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 476381 (2023-510569)
Referentienummer:V.I.T.O.-PPP04G-913/3012/VITO-ROPW-F02_0
Publicatie datum:16/03/2023
Uiterste datum:25/04/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aankoop van een RO Pilot setup voor waterbehandeling
Beknopte beschrijving:
Aankoop van een RO Pilot setup voor waterbehandeling VITO-ROPWR-RMA zie II.2.4 Province of West Flanders, specific location to be indicated in due time PURCHASE OF A RO PILOT SETUP FOR WATER TREATMENT Critères d’attribution Critère de qualité Nom: Technical Specifications Pondération: 45 Coût Nom: Total cost including installation Pondération: 55 Début 2023-06-01
Aanbestedende overheid:
VITO NV, Boeretang 200, 2400 MOL BE, De heer Herman Janssens
+32 14335514
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VITO NV
Nationaal identificatienummer: 0244195916
Boeretang 200
MOL
2400
De heer Herman Janssens
Telefoon: +32 14335514
procurement@vito.be
www.vito.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/913/4G/2023
https://eten.publicprocurement.be
Vlaamse Openbare Instelling
Onderzoek en Ontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van een RO Pilot setup voor waterbehandeling


VITO-ROPWR-RMA

zie II.2.4


Province of West Flanders, specific location to be indicated in due time


PURCHASE OF A RO PILOT SETUP FOR WATER TREATMENT


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technical Specifications
Weging: 45
Kostencriterium
Naam: Total cost including installation
Weging: 55
Aanvang 2023-06-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. De inschrijver voegt de documenten ter staving toe


1. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.


1. De inschrijver voegt de documenten ter staving toe


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-04-25
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-08-23
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2023-04-25
Plaatselijke tijd: 14:00

VITO, gebouw HKT, vergaderzaal 2de verdieping


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16