N. 494153 (2023-536137) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 494153 (2023-536137)
Relatie: 2023-521766 
Referentienummer:Gemeente Anderlecht-23-040 CAAC-F03_0
Publicatie datum:16/09/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
AANKOOP VAN EEN KOLKENZUIGER
Beknopte beschrijving:
AANKOOP VAN EEN KOLKENZUIGER
Aanbestedende overheid:
Gemeente Anderlecht, Raadsplein, 1, 1070 Anderlecht BE, College van Burgemeester en Schepenen
+32 25580800
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Anderlecht
Nationaal identificatienummer: 0206.582.284_21907
Raadsplein, 1
Anderlecht
1070
College van Burgemeester en Schepenen
Telefoon: +32 25580800
info@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=494153

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


AANKOOP VAN EEN KOLKENZUIGER


Gemeente Anderlecht-23-040 CAAC-F03_0

AANKOOP VAN EEN KOLKENZUIGER


1070 Anderlecht - Bergense Steenweg, 627A


AANKOOP VAN EEN KOLKENZUIGER


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal
Weging: 50
Kwaliteitscriterium Naam: Verbetering van de waarborgtermijn
Weging: 20
Kwaliteitscriterium Naam: Leveringstermijn
Weging: 10
Prijs Weging: 20

- Post 2 [Vereiste optie] Een hogedrukpomp van min. 80 liter bij 50 bar

- Post 3 [Vereiste optie] Tussen de 2 tanks komt een bi-pass om het geheel met schoon water te vullen.


Wijzigingen t.o.v. punt II.2.7 van dit advies (het is niet mogelijk om iets anders te vermelden dan een positief getal) :

Duur van de opdracht : De opdracht wordt gesloten voor een periode die loopt vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van de gunning en eindigt uiterlijk op het einde van de door de opdrachtnemer voorgestelde leveringstermijn.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 106-331271
Opdracht nr.: 23-040 CAAC
Perceel nr.: 1

Aankoop van een kolkenzuiger


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-521766
Originele datum van verzending: 2023-05-31

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Reden voor de beëindiging van de procedure: schorsing en nietigverklaring van de gunningsbeslissing door de diensten van het Voogdij


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13