N. 325185 - L2023R0102O (e5777a79-1b25-4ae6-8791-43222baeba5b) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de buitendienst Oostende in het Leiebekken
Beknopte beschrijving : Deze aanneming omvat voornamelijk in het Leiebekken:?• maaien van talud- en/of oevervegetatie?• maaien van bodemvegetatie?• oppervlakkige ruiming van overwelvingen en bijzondere kunstwerken?• grondige ruiming van specifieke locaties?• afvoer van zwerfvuil?• oeverherstellingswerken?• regiewerken?• kleine herstellingswerken?• ….
N. 325185 (e5777a79-1b25-4ae6-8791-43222baeba5b)
Referentienummer: L2023R0102O
Publicatie datum: 17/11/2023
Uiterste datum: 19/12/2023
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BEL
+32 53726445
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
sui-act - Vereiste erkenning van aannemers: B (Waterbouwkundige werken) B1 (Waterlopen ruimen)
AWARD
LOT-0001
price - Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.

Extracten

België - Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing - Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de buitendienst Oostende in het Leiebekken

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Vlaamse Milieumaatschappij
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de buitendienst Oostende in het Leiebekken
Beschrijving: Deze aanneming omvat voornamelijk in het Leiebekken:?• maaien van talud- en/of oevervegetatie?• maaien van bodemvegetatie?• oppervlakkige ruiming van overwelvingen en bijzondere kunstwerken?• grondige ruiming van specifieke locaties?• afvoer van zwerfvuil?• oeverherstellingswerken?• regiewerken?• kleine herstellingswerken?• ….
Identificatiecode van de procedure: 6dd7cafc-3e4a-4ba0-8633-5c0a95754077
Interne identificatiecode: L2023R0102O
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: No
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie(cpv): 45246000Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Louter nationale uitsluitingsgronden: De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. Indien een verplichte uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, moet de inschrijver overeenkomstig art. 70, § 2 Wet Overheidsopdrachten op eigen initiatief in zijn offerte aangeven of hij corrigerende maatregelen heeft genomen die voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Voor wat betreft de facultatieve uitsluitingsgronden kan de inschrijver op eigen initiatief in zijn offerte aangeven of hij dergelijke corrigerende maatregelen heeft genomen. Indien de aanbestedende overheid overweegt om een facultatieve uitsluitingsgrond in te roepen, zal zij aan de inschrijver de mogelijkheid bieden om corrigerende maatregelen aan te dragen in de loop van de plaatsingsprocedure, overeenkomstig art. 70, § 3, eerste lid Wet Overheidsopdrachten. Wanneer de inschrijver corrigerende maatregelen aanvoert, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure als de aanbestedende overheid het geleverde bewijs toereikend acht. Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de buitendienst Oostende in het Leiebekken.
Beschrijving: De opdracht omvat het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en de overstromingsgebieden binnen de hierboven beschreven regio van het ambtsgebied van de buitendienst Oostende.
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie(cpv): 45246000Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oostende(BE255)
Land: België
Aanvullende informatie: 
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Vereiste erkenning van aannemers: B (Waterbouwkundige werken) B1 (Waterlopen ruimen)
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-12-19+01:0010:00:00+01:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Vlaamse Milieumaatschappij
Registratienummer: 0887290276_5721
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26
Stad: Aalst
Postcode: 9300
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Aalst(BE231)
Land: België
E-mail: info@vmm.be
Telefoon: +32 53726445
Fax: +32 53711078
Internetadres: http://www.vmm.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Internetadres: https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 47f95b3b-b700-40d5-9ca3-9a0c0193f4d6- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-11-17+01:0000:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking