N. 325401 - 23.019 (9086277f-d1c3-4432-a654-97d78db69750) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Het organiseren van opleidingen rijbewijs B, BE, C en CE
Beknopte beschrijving : Het organiseren van opleidingen rijbewijs B, BE, C en CE.
N. 325401 (9086277f-d1c3-4432-a654-97d78db69750)
Referentienummer: 23.019
Publicatie datum: 18/11/2023
Uiterste datum: 11/12/2023
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
IVAGO, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent BEL
+32 92408113
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Erkenning rijschool: De inschrijver beschikt over de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, uitgereikt door de Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Hij voegt het bewijs van deze erkenning bij zijn offerte.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Referentielijst: De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met minstens 5 referenties van een gelijkaardige Nederlandstalige opleiding voor vergelijkbare doelgroepen gedurende de laatste 2 jaren. De referenties zijn vergezeld van certificaten van goede uitvoering.
AWARD
LOT-0001
price - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality - Kwaliteit

Extracten

BELGIË: DIENSTEN VOOR ONDERWIJS EN OPLEIDING
HET ORGANISEREN VAN OPLEIDINGEN RIJBEWIJS B, BE, C EN CE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: IVAGO
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling onder zeggenschap van een lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Het organiseren van opleidingen rijbewijs B, BE, C en CE
Beschrijving: Het organiseren van opleidingen rijbewijs B, BE, C en CE.
Identificatiecode van de procedure: b7402bc9-71ee-4bd8-b81a-7f82b2075821
Interne identificatiecode: BB 23.019
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure: Overeenkomstig artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 160 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: BB 23.019 - 1
Beschrijving: Het organiseren van opleidingen rijbewijs B, BE, C en CE.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
Aanvullende classificatie (cpv): 80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Proeftuinstraat 43
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/02/2024
Looptijd: 4 Jaar

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 160 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Dit is een periodiek terugkerende aanbesteding
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Naam: Erkenning rijschool
Beschrijving: De inschrijver beschikt over de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, uitgereikt door de Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Hij voegt het bewijs van deze erkenning bij zijn offerte.
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Naam: Referentielijst
Beschrijving: De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met minstens 5 referenties van een gelijkaardige Nederlandstalige opleiding voor vergelijkbare doelgroepen gedurende de laatste 2 jaren. De referenties zijn vergezeld van certificaten van goede uitvoering.
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam: Prijs
Beschrijving:
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam: Kwaliteit
Beschrijving:
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 30/11/2023 18:00 +01:00

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden van de procedure:
Vermoedelijke datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving: 18/11/2023
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 11/12/2023 12:00 +01:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: FOD Beleid en Ondersteuning
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: IVAGO
Registratienummer: 0252828916_2355
Postadres: Proeftuinstraat 43
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Telefoon: +32 92408113
Fax: +32 92408199
Internetadres: http://WWW.IVAGO.BE
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 14b222b1-8888-4a2b-a7d1-592922e44a13 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 18/11/2023 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 18/11/2023 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking