N. 399164 (2021-502516) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 11 mei 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 399164 (2021-502516)
Referentienummer:Woonhaven Antwerpen-PPP0KO-353/1002/infrastru-F02_0
Publicatie datum:21/01/2021
Uiterste datum:01/03/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aanleg publieke ruimte Jos van Geellaan fase 1
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen BE, De heer dienst projecten
+32 32136706
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
24/02/2021 2021-507055 2021-502516 0_E2
11/02/2021 2021-505453 2021-502516 0_E1
21/01/2021 2021-502516 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Woonhaven Antwerpen
Jan Denucéstraat 23
Antwerpen
2020
De heer dienst projecten
Telefoon: +32 32136706
projecten@woonhaven.be
Fax: +32 32136790
www.woonhaven.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/353/KO/2021
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanleg publieke ruimte Jos van Geellaan fase 1


infrastructuur Jos van Geellaan

zie II.2.4


Deurne


Aanleg riolerings-, wegenis- en beplantingswerken te Deurne, Jos van Geellaan fase 1


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 55

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen over de laatste drie beschikbare boekjaren, te voegen bij zijn offerte. Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekeningen zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.

2. zie bestek


1. Geen negatief eigen vermogen in de gevraagde boekjaren.

2. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-03-01
Plaatselijke tijd: 09:45
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-08-28
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-03-01
Plaatselijke tijd: 09:45

Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Hof Van Beroep
WAALSE KAAI 35 A
Antwerpen
2000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Hof Van Beroep
WAALSE KAAI 35 A
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-21