N. 423375 (2021-536632) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 423375 (2021-536632)
Referentienummer:AWV W-Vl-WWV/INV/N36/1/U1-F02_0
Publicatie datum:22/09/2021
Uiterste datum:28/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Deerlijk: Ringlaan N36-herinrichting gevaarlijk kruispunt met de Kortrijkse Heerweg
Beknopte beschrijving:
De opdracht omvat hoofdzakelijk:- Opbraak bestaande verharding + fundering+ affrezen toplaag- Heraanleg fundering + verharding (asfalt + betonstraatstenen)- Aanleg lijnvormige elementen + ontvangers- Wegmarkeringen- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , 8200 8200 Brugge BE, ir. Sven Couck
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/10/2021 2021-541020 2021-536632 0_E2
22/09/2021 2021-536632 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17468
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
8200 Brugge
8200
ir. Sven Couck
aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423375
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423375
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423375
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+W-Vl-WWV%2FINV%2FN36%2F1%2FU1-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Deerlijk: Ringlaan N36-herinrichting gevaarlijk kruispunt met de Kortrijkse Heerweg


AWV W-Vl-WWV/INV/N36/1/U1-F02_0

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- Opbraak bestaande verharding + fundering+ affrezen toplaag

- Heraanleg fundering + verharding (asfalt + betonstraatstenen)

- Aanleg lijnvormige elementen + ontvangers

- Wegmarkeringen

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode


Deerlijk


Het Kruispunt N36-Kortrijkse Heerweg conflict vrij te maken en zodoende de verkeersveiligheid te verbeteren.

Opwaarderen N36 vanaf kruispunt Kortrijkse Heerweg tot en met uitzettingsvoeg E3-tunnel incl. aansluiting zijstraten.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 45

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-28
Plaatselijke tijd: 15:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-10-28
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-22