N. 455522 (2022-531164) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 455522 (2022-531164)
Referentienummer:Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba-2022/deuren-F02_0
Publicatie datum:16/08/2022
Uiterste datum:09/09/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Leveren en plaatsen van deurgehelen
Beknopte beschrijving:
Onderhavige opdracht is een opdracht voor werken en heeft als voorwerp ‘leveren en plaatsen deurgehelen' binnen het patrimonium van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvestiging.De aannemer dient, conform de technische bepalingen, alle gevraagde binnendeuren en aanhorigheden op maat te maken en navolgend te leveren en te installeren.
Aanbestedende overheid:
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba, Bezemstraat 83/131, 1600 Sint-Pieters-Leeuw BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba
Nationaal identificatienummer: 0403.304.026_24018
Bezemstraat 83/131
Sint-Pieters-Leeuw
1600
walter.denayer@volkshuisvesting.be
www.volkshuisvesting.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455522
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455522
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Gewestelijke+Maatschappij+voor+Volkshuisvesting+cvba-2022%2Fdeuren-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46418

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren en plaatsen van deurgehelen


Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba-2022/deuren-F02_0

Onderhavige opdracht is een opdracht voor werken en heeft als voorwerp ‘leveren en plaatsen deurgehelen' binnen het patrimonium van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvestiging.

De aannemer dient, conform de technische bepalingen, alle gevraagde binnendeuren en aanhorigheden op maat te maken en navolgend te leveren en te installeren.


Onderhavige opdracht is een opdracht voor werken en heeft als voorwerp ‘leveren en plaatsen deurgehelen' binnen het patrimonium van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvestiging.

De aannemer dient, conform de technische bepalingen, alle gevraagde binnendeuren en aanhorigheden op maat te maken en navolgend te leveren en te installeren.


Gunningscriteria
Aanvang 2022-10-01
Einde 2023-01-01

meetstaat mag aangevuld worden


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-09
Plaatselijke tijd: 09:55
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Brussel
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-16