N. 460983 (2022-539534) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: R/004192 Staden, Bruggestraat
Beknopte beschrijving : De opdracht behelst vooral:- Opbraak van bestaande wegenis- Opbraak bestaande rioleringen- Aanleg van nieuwe rioleringen- Bouwen van pompstation- Aanleg van nieuwe wegenis- Wegherstellingswerken - Aanverwante werken
N. 460983 (2022-539534)
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R/004192 Staden, Bruggestraat-F02_0
Publicatie datum: 12/10/2022
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
27/10/2022 2022-542499 2022-539534 0_E2
12/10/2022 2022-539534 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
aankoop.aannemers@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460983
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460983
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-R%2F004192+Staden%2C+Bruggestraat-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=47692
Netbeheerder
Netbeheerder riolering, gas, elektriciteit, warmte en KTV

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


R/004192 Staden, Bruggestraat


Fluvius Klassieke sector-R/004192 Staden, Bruggestraat-F02_0

De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- Opbraak bestaande rioleringen

- Aanleg van nieuwe rioleringen

- Bouwen van pompstation

- Aanleg van nieuwe wegenis

- Wegherstellingswerken

- Aanverwante werken


Staden


De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- Opbraak bestaande rioleringen

- Aanleg van nieuwe rioleringen

- Bouwen van pompstation

- Aanleg van nieuwe wegenis

- Wegherstellingswerken

- Aanverwante werken


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 220

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig

document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen

waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB

Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder

zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de

buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/

themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/

2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals

bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring

slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

• Aangaande Belgische opdrachtnemers:

De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest

en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet

onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel

62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de

inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke

bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

• Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:

De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze

voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.


Wat de technische bekwaamheid

betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden

vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C of C, klasse 6.

De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-11-17
Plaatselijke tijd: 13:10
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-11-17
Plaatselijke tijd: 13:10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-10-12