N. 464108 (2022-544056) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 464108 (2022-544056)
Referentienummer:Fluvius Klassieke sector-R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen-F02_0
Publicatie datum:09/11/2022
Uiterste datum:13/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen
Beknopte beschrijving:
De opdracht behelst vooral: - Opbraak van bestaande wegenis - De aanleg van een riolering - Wegherstellingswerken - Aanleg van nieuwe wegenis
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
09/12/2022 2022-548580 2022-544056 1_E1
09/11/2022 2022-544056 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
aankoop.aannemers@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464108
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464108
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-R%2F005836+Zonhoven%2C+Schoolomgeving+Ter+Molen-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=48534
Netbeheerder
Netbeheerder riolering, gas, elektriciteit, warmte en KTV

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen


Fluvius Klassieke sector-R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen-F02_0

De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- De aanleg van een riolering

- Wegherstellingswerken

- Aanleg van nieuwe wegenis


Zonhoven


De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- De aanleg van een riolering

- Wegherstellingswerken

- Aanleg van nieuwe wegenis


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 50

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een

gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit

blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en

art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de

Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de

indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de

geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/

2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen (zie bijlage)

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van

uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016

betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en

documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

• Aangaande Belgische opdrachtnemers:

De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-

faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en

gecontroleerd worden door Fluvius.

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet

onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun

offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de

bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen

inzake betaling va zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het

land waar hij gevestigd is.

• Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:

De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte

waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

Corrigerende maatregelen

Volgens art. 70 § 2 van de Wet van 17/06/2016 is elke kandidaat of inschrijver verplicht, en op eigen

initiatief, bewijs te leveren van de door hem toegepaste corrigerende maatregelen ikv de verplichte

uitsluitingscriteria


Wat de technische bekwaamheid

betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden

vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C of C, klasse 4.

De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-13
Plaatselijke tijd: 09:30
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-12-13
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-09