N. 483203 (2023-520292) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Uitbouw van be-NATURE binnen de voormalige kolenwasserijen 1 en 3 van de mijnsite van Beringen (be-MINE-site)
Beknopte beschrijving : Het project be-NATURE binnen de voormalige kolenwasserijen 1 en 3 is een innovatief en ambitieus herbestemmingsproject dat de imposante kolenwasserijen van de voormalige mijn site in Beringen transformeert tot een belevingsproject waar natuur, water en industrieel erfgoed samenkomen. Dit als onderdeel van de be-MINE site te Beringen waarbij nv be-MINE de nv LRM als lasthebber heeft aangesteld om voor haar naam en rekening op te treden als opdrachtgever (hierna “Project”). be-MINE beschikt met het kolenwasserijencomplex over een stuk industrieel erfgoed dat uniek is in Vlaanderen, België en zelfs Europa. Op geen enkele andere mijnsite werd hét hart van het productieproces bewaard. Binnen be-NATURE worden de imposante kolenwasserijen 1 en 3 deels ontpit, deels gerestaureerd en deels herbestemd.Het Project omvat verschillende sloop- en restauratiewerken binnen het gebouw, maar omvat daarnaast ook infrastructuur- en landschapsaanleg t.h.v. het sporenpark.
N. 483203 (2023-520292)
Referentienummer: LRM-be-MINE-001bis-F02_0
Publicatie datum: 25/05/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Limburgse Reconversiemaatschappij NV
Nationaal identificatienummer: 0452.138.972_16731
Kempische Steenweg 311 bus 4.01
Hasselt
3500
Karolien Sas
Karolien.sas@bemine.be
http://www.lrm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483203
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483203
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=LRM-be-MINE-001bis-F02
investeringsmaatschappij
investeringsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitbouw van be-NATURE binnen de voormalige kolenwasserijen 1 en 3 van de mijnsite van Beringen (be-MINE-site)


LRM-be-MINE-001bis-F02_0

Het project be-NATURE binnen de voormalige kolenwasserijen 1 en 3 is een innovatief en ambitieus herbestemmingsproject dat de imposante kolenwasserijen van de voormalige mijn site in Beringen transformeert tot een belevingsproject waar natuur, water en industrieel erfgoed samenkomen. Dit als onderdeel van de be-MINE site te Beringen waarbij nv be-MINE de nv LRM als lasthebber heeft aangesteld om voor haar naam en rekening op te treden als opdrachtgever (hierna “Project”).

be-MINE beschikt met het kolenwasserijencomplex over een stuk industrieel erfgoed dat uniek is in Vlaanderen, België en zelfs Europa. Op geen enkele andere mijnsite werd hét hart van het productieproces bewaard. Binnen be-NATURE worden de imposante kolenwasserijen 1 en 3 deels ontpit, deels gerestaureerd en deels herbestemd.

Het Project omvat verschillende sloop- en restauratiewerken binnen het gebouw, maar omvat daarnaast ook infrastructuur- en landschapsaanleg t.h.v. het sporenpark.


be-Mine site (Beringen)


Aangezien de Opdracht niet gegund kan worden zonder voorafgaandelijke onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard en de technische complexiteit van deze niet courante werken en de daaraan verbonden risico's, is een mededingingsprocedure met onderhandeling met een Belgische bekendmaking in deze specifieke context verantwoord op grond van artikel 38, §1, 1° b) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Voorliggende Opdracht voorziet een coherent geheel van outputspecificaties die zullen worden opgenomen in het Bijzonder Bestek. De Inschrijver zal daarbij zelf moeten onderzoeken en bepalen op welke wijze hij het Project concipieert, technisch uitwerkt en uitvoert.

De Opdracht omvat dan ook substantiële ontwerp- en innovatieve oplossingen gelet op de diverse bouw- en uitvoeringstechnische oplossingen die zullen toegepast moeten worden om het Project te verwezenlijken. Deze procedure laat ook toe dat de Opdrachtgever in een technisch debat kan treden met de Inschrijvers omtrent het voorgestelde concept en de voorgestelde technische oplossingen. Het gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling is in deze context daarenboven verantwoord op grond van artikel 38, §1, 1° c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.


Gunningscriteria
Aanvang 2023-10-02
Einde 2025-12-31

Het betreft een Europese aanbesteding waarbij de inschrijvers worden verplicht het UEA aan te leveren. Hiervoor wordt verwezen naar het bestek voor meer informatie.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek


Zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Gelet op een door de aanbestedende overheid vastgesteld erratum in de eerste selectieleidraad en gelet op de impliciete marktbevraging door de publicatie van de eerste selectieleidraad is de aanbestedende overheid de mening toegedaan de termijn voor de indiening van de aanvragen tot deelneming in te korten.


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-06
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie bestek


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - Afdeling Hasselt
Hasselt
3500
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - Afdeling Hasselt
Hasselt
3500
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling HAsselt
Hasselt
3500
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-22