N. 485262 (2023-523345) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Bouw van het elektrisch onderstation “Heembeek”
Beknopte beschrijving : Het onderwerp van deze opdracht is het nieuw bouwen van een elektrisch onderstation van het ondergrondse type. Het project situeert zich op de hoek van de Heembeekstraat en de Ankerstraat te 1120 Brussel. Dit elektrisch onderstation is volledig gewijd aan en onmisbaar voor de stroomvoorziening van de nieuwe tramlijn 10 “Rogier-Militair Hospitaal” (project MOVE NOhW), waarvan de werf van bijna drie kilometer nieuwe sporen in Neder-over-Heembeek is aangevat op 9 januari 2023. Dankzij dit onderstation zal het mogelijk zijn om ondergronds en via de bovenleidingspalen stroom te leveren aan de bovenleidingen van het eerste nieuwe stuk tramlijn dat door de Heembeekstraat zal lopen.
N. 485262 (2023-523345)
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-CW26515-F05_0
Publicatie datum: 09/06/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer: 0247.499.953_241
Koningsstraat 76
Brussel
1000
Telefoon: +32 490671713
gaelle.kiabankembiakulayi@stib.brussels
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=485262
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=485262
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-CW26515-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouw van het elektrisch onderstation “Heembeek”


MIVB - STIB Procurement & Logistics-CW26515-F05_0

Het onderwerp van deze opdracht is het nieuw bouwen van een elektrisch onderstation van het ondergrondse type. Het project situeert zich op de hoek van de Heembeekstraat en de Ankerstraat te 1120 Brussel. Dit elektrisch onderstation is volledig gewijd aan en onmisbaar voor de stroomvoorziening van de nieuwe tramlijn 10 “Rogier-Militair Hospitaal” (project MOVE NOhW), waarvan de werf van bijna drie kilometer nieuwe sporen in Neder-over-Heembeek is aangevat op 9 januari 2023. Dankzij dit onderstation zal het mogelijk zijn om ondergronds en via de bovenleidingspalen stroom te leveren aan de bovenleidingen van het eerste nieuwe stuk tramlijn dat door de Heembeekstraat zal lopen.


Geraamde totale waarde: 675000.00

Het onderstation bestaat uit

- een bovengronds gedeelte met bij benadering de volgende afmetingen: L 617 x B 363 x H 470 cm

- een ondergronds gedeelte met bij benadering de volgende afmetingen: Lmax 1786 x Bmax 1080 x H 640cm

De architectuur van het bovengrondse gedeelte van het onderstation zal tijdelijk tussentijds zijn omdat ze op termijn zal opgaan in een toekomstig R+3-woningenblok van de Grondregie van de Stad Brussel. Het onderstation is immers ingeplant op een site die eigendom is van de Grondregie van de Stad Brussel en waarop de MIVB een eeuwigdurend opstalrecht heeft met één buis.

Vlakbij is er een bestaand gasonderstation (Sibelga) met bij benadering de volgende afmetingen: L 1190 x B 680 x H 490cm.

De inplanting van het toekomstige onderstation vereist grondwerken en het vellen en rooien van meerdere bomen. Het toekomstig onderstation is helemaal rondom beveiligd met een sterke draadomheining en is toegankelijk via een portaal aan de achterkant van het perceel.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


- • Een minimale gemiddelde omzet van 600.000,00 EUR tijdens de laatste 3 boekjaren voor het gedeelte van de opdracht waarop de aankondiging van opdracht betrekking heeft.

- • Het bewijs van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) - Exploitatie die de beroeps¬risico's dekt, met vermelding van de omvang van de verzekering afgesloten door de inschrijver (verzekerde bedragen: ten minste 5.000.000 EUR), of de verbintenis om een dergelijke verzekering af te sluiten.

- Balans en resultatenrekening in de loop van de laatste 2 boekjaren


CFR lijst boven


-• De inschrijver moet verplicht het bewijs van zijn erkenning overmaken:

- in de klasse die afhankelijk is van het bedrag van de offerte;

-in categorie D.

- • Gewoon door een offerte in te dienen, verbindt de inschrijver zich ertoe dat hij met de MIVB kan communiceren in het Nederlands en/of het Frans.

- • De inschrijver moet minstens 2 opdrachten uitgevoerd hebben waar een minimumbedrag van 600.000 EUR mee gemoeid was en die geheel of gedeeltelijk betrekking hadden op werken aan ondergrondse bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100m² (ondergronds) in de laatste 8 jaar. Bij ten minste een van die twee opdrachten was het verlagen van de grondwaterlaag noodzakelijk. De lijst met referenties moet gestaafd worden met attesten van goede uitvoering. Deze attesten moeten het bedrag, de periode en de prestatieplaats vermelden. Ze vermelden eveneens de te contacteren verantwoordelijken voor wie de prestaties geleverd werden, met hun adres en telefoonnummer. Deze attesten moeten ondertekend worden door die verantwoor¬delijke(n).


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-08-09
Plaatselijke tijd: 16:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-12-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussels
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussels
1040
Beroepsprocedure

In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval, zo niet kunnen ze niet-ontvankelijk verklaard worden.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussels
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-06-09