N. 489399 (2023-529407) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Ontwikkeling van methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO's
Beknopte beschrijving : Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van (een) overlegmethodiek(en) die KMO's binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen.
N. 489399 (2023-529407)
Referentienummer: Departement Werk en Sociale Economie-20230714B-F02_0
Publicatie datum: 14/07/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/08/2023 2023-535174 2023-529407 0_E2
14/07/2023 2023-529407 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Departement Werk en Sociale Economie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16764
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
Brussel
1030
Telefoon: +32 475342605
nikas.goossens@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/werk
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=489399
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=489399
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Departement+Werk+en+Sociale+Economie-20230714B-F02
Werk

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontwikkeling van methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO's


Departement Werk en Sociale Economie-20230714B-F02_0

Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van (een) overlegmethodiek(en) die KMO's binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen.


Geraamde totale waarde: 200000.00

Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van (een) overlegmethodiek(en) die KMO's binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 200000.00
Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-09-08
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-07-14