Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 114/2019 - 280633-2019 ( Ref: 069668-2019)
Publicatiedatum:17/06/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Juridische dienstverlening
Aanbestedende overheid:
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79100000
Beschrijving:
Juridische dienstverlening.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop) Postbus 70 Capelle aan den IJssel 2900 AB Taakgroep Inkoop _hidden_@capelleaandenijssel.nl http://www.capelleaandenijssel.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042

De aanbestedende dienst heeft de intentie om juridische dienstverlening in te kopen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per 5.6.2019 voor een periode van 2 jaar met de optie voor verlenging van maximaal 2 maal 1 jaar per perceel 1 raamovereenkomst af te sluiten met 1 opdrachtnemer. De opdracht wordt in 4 percelen op de markt gezet. Per perceel zijn er diverse rechtsgebieden opgenomen. Inschrijver wordt geacht naast “algemeen bestuursrecht” en “privacy weten regelgeving” van alle rechtsgebieden in het perceel waarop hij inschrijft adequate kennis te hebben.

Ieder perceel bevat de volgende 3 hoofdtypen dienstverlening:

(a) juridische advisering,

(b) juridische ondersteuning bij en/of het voeren van bestuurs- en civielrechtelijke procedures,

(c) overige juridische dienstverlening.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00

Staats- en bestuursrecht

Perceel nr.: 1

Capelle aan den IJssel

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van Algemeen staats- en

Bestuursrecht, in ieder geval:

- Grondwet,

- Algemene wet bestuursrecht,

- Gemeentewet,

- Wet gemeenschappelijke regelingen,

- Wet openbaarheid van bestuur.

Bijzonder bestuursrecht, in ieder geval:

- onderwijsrecht,

- openbare orde en veiligheid, in het bijzonder de burgemeestersbevoegdheden ter handhaving van de openbare orde,

- subsidierecht,

- Wet tijdelijk huisverbod.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden/thema’s:

- grondrechten,

- openbaarheid en transparantie van bestuur,

- integriteit en verantwoording,

- interbestuurlijke samenwerking,

- decentralisatie,

- juridische kwaliteitszorg,

- bestuurlijk toezicht en handhaving.

Gunningscriteria

Gebiedsontwikkeling

Perceel nr.: 2

Capelle aan den IJssel

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht, in ieder geval:

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

- Wet ruimtelijke ordening,

- crisis- en herstelwet,

- Omgevingswet,

- Onteigeningswet,

- Wet voorkeursrecht gemeenten,

- Warmtewet,

- Wet Voortgang Energie Transitie.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden/thema’s voor zover deze betrekking hebben op

gebiedsontwikkeling:

- grondbeleid, grondexploitatie en kostenverhaal,

- aanbestedingsrecht,

- staatssteunregelgeving,

- bouwrecht,

- ondernemingsrecht,

- huurrecht,

- samenwerkings-, intentie-, anterieure- en koopovereenkomsten en algemene verkoopvoorwaarden,

- energietransitie en klimaatbeleid,

- bestuursrechtelijke handhaving,

- belastingrecht (btw/overdrachtsbelasting),

- notariële dienstverlening.

Gunningscriteria

Civielrecht, Europees recht en aanbestedingsrecht

Perceel nr.: 3

Capelle aan den IJssel

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van civielrecht, in ieder geval:

- algemeen vermogens- en verbintenissenrecht,

- aansprakelijkheidsrecht,

- bijzondere overeenkomsten2,

- Europees recht,

- aanbestedingsrecht, in ieder geval ten aanzien van alle aanbestedingsregels, inkoop-, onderhandelings- en (Europese) aanbestedingsprocedures op het gebied van: diensten, concessies, leveringen en werken, (denk aan Aanbestedingswet, gids proportionaliteit, GWW en Infra, ARW, UAV, UAV-GC, Standaard RAW, STABU, DBFMO en DNR),

- Wet Markt en Overheid,

- staatssteunregelgeving,

- gegevensbescherming (AVG en aanverwante wet- en regelgeving), in ieder geval beveiliging. Data technologieën, datalekken, afhandelen van claims, onderzoeken door toezichthouders, (intern) privacy beleid, verwerkersovereenkomsten, privacy statement, data protection impactAssessment, doorgifteovereenkomsten en [...].

Gunningscriteria

Sociaal domein

Perceel nr.: 4

Capelle aan den IJssel

Alle regelgeving op het gebied van het sociaal domein, in ieder geval de Jeugdwet, Wet

Maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet en aanverwante wet en regelgeving alsmede de

privacy vraagstukken die onder deze wet en regelgeving vallen.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-069668 Perceel nr.: 1

Staats- en bestuursrecht

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 4 0 0 Naam en adres van de contractant: Ploum Advocaten Rotterdam Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 Perceel nr.: 2

Gebiedsontwikkeling

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 3 0 0 Naam en adres van de contractant: Bogaerts & Groenen Advocaten bv 's-Hertogenbosch Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 Perceel nr.: 3

Civielrecht, Europees recht en aanbestedingsrecht

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 Naam en adres van de contractant: Bogaerts & Groenen Advocaten bv 's-Hertogenbosch Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 Perceel nr.: 4

Sociaal domein

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 2 0 0 Naam en adres van de contractant: Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten nv Rotterdam Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Rotterdam (Dordrecht) Postbus 7003 Dordrecht 3300 GC Telefoon: +31 786391391 http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop) Postbus 70 Capelle aan den IJssel 2900 AB Taakgroep Inkoop _hidden_@capelleaandenijssel.nl http://www.capelleaandenijssel.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042

De aanbestedende dienst heeft de intentie om juridische dienstverlening in te kopen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per 5.6.2019 voor een periode van 2 jaar met de optie voor verlenging van maximaal 2 maal 1 jaar per perceel 1 raamovereenkomst af te sluiten met 1 opdrachtnemer. De opdracht wordt in 4 percelen op de markt gezet. Per perceel zijn er diverse rechtsgebieden opgenomen. Inschrijver wordt geacht naast “algemeen bestuursrecht” en “privacy weten regelgeving” van alle rechtsgebieden in het perceel waarop hij inschrijft adequate kennis te hebben.

Ieder perceel bevat de volgende 3 hoofdtypen dienstverlening:

(a) juridische advisering,

(b) juridische ondersteuning bij en/of het voeren van bestuurs- en civielrechtelijke procedures,

(c) overige juridische dienstverlening.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00

Staats- en bestuursrecht

Perceel nr.: 1

Capelle aan den IJssel

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van Algemeen staats- en

Bestuursrecht, in ieder geval:

- Grondwet,

- Algemene wet bestuursrecht,

- Gemeentewet,

- Wet gemeenschappelijke regelingen,

- Wet openbaarheid van bestuur.

Bijzonder bestuursrecht, in ieder geval:

- onderwijsrecht,

- openbare orde en veiligheid, in het bijzonder de burgemeestersbevoegdheden ter handhaving van de openbare orde,

- subsidierecht,

- Wet tijdelijk huisverbod.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden/thema’s:

- grondrechten,

- openbaarheid en transparantie van bestuur,

- integriteit en verantwoording,

- interbestuurlijke samenwerking,

- decentralisatie,

- juridische kwaliteitszorg,

- bestuurlijk toezicht en handhaving.

Gunningscriteria

Gebiedsontwikkeling

Perceel nr.: 2

Capelle aan den IJssel

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht, in ieder geval:

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

- Wet ruimtelijke ordening,

- crisis- en herstelwet,

- Omgevingswet,

- Onteigeningswet,

- Wet voorkeursrecht gemeenten,

- Warmtewet,

- Wet Voortgang Energie Transitie.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden/thema’s voor zover deze betrekking hebben op

gebiedsontwikkeling:

- grondbeleid, grondexploitatie en kostenverhaal,

- aanbestedingsrecht,

- staatssteunregelgeving,

- bouwrecht,

- ondernemingsrecht,

- huurrecht,

- samenwerkings-, intentie-, anterieure- en koopovereenkomsten en algemene verkoopvoorwaarden,

- energietransitie en klimaatbeleid,

- bestuursrechtelijke handhaving,

- belastingrecht (btw/overdrachtsbelasting),

- notariële dienstverlening.

Gunningscriteria

Civielrecht, Europees recht en aanbestedingsrecht

Perceel nr.: 3

Capelle aan den IJssel

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van civielrecht, in ieder geval:

- algemeen vermogens- en verbintenissenrecht,

- aansprakelijkheidsrecht,

- bijzondere overeenkomsten2,

- Europees recht,

- aanbestedingsrecht, in ieder geval ten aanzien van alle aanbestedingsregels, inkoop-, onderhandelings- en (Europese) aanbestedingsprocedures op het gebied van: diensten, concessies, leveringen en werken, (denk aan Aanbestedingswet, gids proportionaliteit, GWW en Infra, ARW, UAV, UAV-GC, Standaard RAW, STABU, DBFMO en DNR),

- Wet Markt en Overheid,

- staatssteunregelgeving,

- gegevensbescherming (AVG en aanverwante wet- en regelgeving), in ieder geval beveiliging. Data technologieën, datalekken, afhandelen van claims, onderzoeken door toezichthouders, (intern) privacy beleid, verwerkersovereenkomsten, privacy statement, data protection impactAssessment, doorgifteovereenkomsten en [...].

Gunningscriteria

Sociaal domein

Perceel nr.: 4

Capelle aan den IJssel

Alle regelgeving op het gebied van het sociaal domein, in ieder geval de Jeugdwet, Wet

Maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet en aanverwante wet en regelgeving alsmede de

privacy vraagstukken die onder deze wet en regelgeving vallen.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-069668 Perceel nr.: 1

Staats- en bestuursrecht

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 4 0 0 Naam en adres van de contractant: Ploum Advocaten Rotterdam Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 Perceel nr.: 2

Gebiedsontwikkeling

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 3 0 0 Naam en adres van de contractant: Bogaerts & Groenen Advocaten bv 's-Hertogenbosch Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 Perceel nr.: 3

Civielrecht, Europees recht en aanbestedingsrecht

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 Naam en adres van de contractant: Bogaerts & Groenen Advocaten bv 's-Hertogenbosch Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 Perceel nr.: 4

Sociaal domein

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06 Aantal inschrijvingen: 2 0 0 Naam en adres van de contractant: Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten nv Rotterdam Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Rotterdam (Dordrecht) Postbus 7003 Dordrecht 3300 GC Telefoon: +31 786391391 http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-14