Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 119/2019 - 292594-2019
Publicatiedatum:24/06/2019
Uiterste datum:12/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Aanbestedende overheid:
Pathmakers CVBA 0716.650.549_600348

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pathmakers CVBA 0716.650.549_600348 Molenaarsstraat 26 Gent 9000 Veerle Follens Telefoon: +32 473564186 _hidden_@tabor.be www.pathmakers.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345038 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345038 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Pathmakers-PATH001-F05 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24933 Maatschappelijk Vastgoed Ontwikkelen

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Kandidaatstelling aanstellen van een multidisciplinair ontwerpteam.

Pathmakers-PATH001-F05_0

Aanvraag kandidatuurstelling voor raamovereenkomst voor diensten van: aanstellen van een multidisciplinair ontwerpteam.

Geraamde totale waarde: 45000000.00 Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2

Perceel 1

Perceel nr.: 1

Oost- en West-Vlaanderen

Aanstellen van een mulitdisciplinair ontwerpteam

Gunningscriteria Waarde zonder btw 13000000.00 Looptijd in maanden 48 4 6

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Perceel 2

Perceel nr.: 2

Oost- en West-Vlaanderen

Aanstellen van een mulitdisciplinair ontwerpteam

Gunningscriteria Waarde zonder btw 32000000.00 Looptijd in maanden 48 4 6

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-12 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-08-30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie begeleidende documenten

Rechtbank eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent Opgeëistenlaan 401A Gent 9000 Telefoon: +32 92344621 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-gent Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pathmakers CVBA 0716.650.549_600348 Molenaarsstraat 26 Gent 9000 Veerle Follens Telefoon: +32 473564186 _hidden_@tabor.be www.pathmakers.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345038 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345038 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Pathmakers-PATH001-F05 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24933 Maatschappelijk Vastgoed Ontwikkelen

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Kandidaatstelling aanstellen van een multidisciplinair ontwerpteam.

Pathmakers-PATH001-F05_0

Aanvraag kandidatuurstelling voor raamovereenkomst voor diensten van: aanstellen van een multidisciplinair ontwerpteam.

Geraamde totale waarde: 45000000.00 Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2

Perceel 1

Perceel nr.: 1

Oost- en West-Vlaanderen

Aanstellen van een mulitdisciplinair ontwerpteam

Gunningscriteria Waarde zonder btw 13000000.00 Looptijd in maanden 48 4 6

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Perceel 2

Perceel nr.: 2

Oost- en West-Vlaanderen

Aanstellen van een mulitdisciplinair ontwerpteam

Gunningscriteria Waarde zonder btw 32000000.00 Looptijd in maanden 48 4 6

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

Zie begeleidende documenten

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-12 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-08-30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie begeleidende documenten

Rechtbank eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent Opgeëistenlaan 401A Gent 9000 Telefoon: +32 92344621 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-gent Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-20