Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 135/2019 - 333393-2019 ( Ref: 244733-2019)
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Aanbestedende overheid:
Direction générale de la sécurité civile 0308.356.862_76

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
63100000
Beschrijving:
Vrachtbehandeling en opslag.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Direction générale de la sécurité civile 0308.356.862_76 Rue de Louvain 1 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 25002634 _hidden_@ibz.fgov.be Fax: +32 25002361 http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347378

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte pour le stockage et la distribution des comprimés d'iode pour le compte du SPF Intérieur

IBZ-CV-MAT22-400-19-F03_0

Le SPF Intérieur dispose d’un stock d’environ 370 palettes contenant des comprimés d’iode. Ce stock évolue en fonction des demandes de livraison venant des pharmacies et des commandes éventuelles de comprimés supplémentaires faites par le SPF Intérieur auprès du fabricant.

Un nouveau contrat doit être conclu pour l’entreposage, le traitement des commandes (la prise des commandes, la livraison de celles-ci aux distributeurs/grossistes,…) et le transport vers les distributeurs/grossistes de ce stock de comprimés d’iode - lot 1.

Pour pouvoir exécuter le lot 1, il sera éventuellement nécessaire de procéder au déménagement du stock de l’endroit de stockage actuel vers le lieu de stockage retenu via la procédure du lot 1. Cet éventuel déménagement fait l’objet du lot 2.

Stockage et distribution des comprimés d'iode

Perceel nr.: 1

Belgique.

Un nouveau contrat doit être conclu pour l’entreposage, le traitement des commandes (la prise des commandes, la livraison de celles-ci aux distributeurs/grossistes,…) et le transport vers les distributeurs/grossistes de ce stock de comprimés d’iode - lot 1.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 10 % Kwaliteitscriterium Naam: Garantie du respect des délais Weging: 10 % Prijs Weging: 80 %

Déménagement du stock actuel de comprimés d'iode

Perceel nr.: 2

Belgique.

Pour pouvoir exécuter le lot 1, il sera éventuellement nécessaire de procéder au déménagement du stock de l’endroit de stockage actuel vers le lieu de stockage retenu via la procédure du lot 1. Cet éventuel déménagement fait l’objet du lot 2.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-244733 De opdracht/het perceel wordt niet gegund De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Bruxelles Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Direction générale de la sécurité civile 0308.356.862_76 Rue de Louvain 1 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 25002634 _hidden_@ibz.fgov.be Fax: +32 25002361 http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347378

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte pour le stockage et la distribution des comprimés d'iode pour le compte du SPF Intérieur

IBZ-CV-MAT22-400-19-F03_0

Le SPF Intérieur dispose d’un stock d’environ 370 palettes contenant des comprimés d’iode. Ce stock évolue en fonction des demandes de livraison venant des pharmacies et des commandes éventuelles de comprimés supplémentaires faites par le SPF Intérieur auprès du fabricant.

Un nouveau contrat doit être conclu pour l’entreposage, le traitement des commandes (la prise des commandes, la livraison de celles-ci aux distributeurs/grossistes,…) et le transport vers les distributeurs/grossistes de ce stock de comprimés d’iode - lot 1.

Pour pouvoir exécuter le lot 1, il sera éventuellement nécessaire de procéder au déménagement du stock de l’endroit de stockage actuel vers le lieu de stockage retenu via la procédure du lot 1. Cet éventuel déménagement fait l’objet du lot 2.

Stockage et distribution des comprimés d'iode

Perceel nr.: 1

Belgique.

Un nouveau contrat doit être conclu pour l’entreposage, le traitement des commandes (la prise des commandes, la livraison de celles-ci aux distributeurs/grossistes,…) et le transport vers les distributeurs/grossistes de ce stock de comprimés d’iode - lot 1.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 10 % Kwaliteitscriterium Naam: Garantie du respect des délais Weging: 10 % Prijs Weging: 80 %

Déménagement du stock actuel de comprimés d'iode

Perceel nr.: 2

Belgique.

Pour pouvoir exécuter le lot 1, il sera éventuellement nécessaire de procéder au déménagement du stock de l’endroit de stockage actuel vers le lieu de stockage retenu via la procédure du lot 1. Cet éventuel déménagement fait l’objet du lot 2.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-244733 De opdracht/het perceel wordt niet gegund De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Bruxelles Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Algemene Directie van de Civiele Veiligheid 0308.356.862_76 Leuvenseweg 1 Brussel 1000 Telefoon: +32 25002634 _hidden_@ibz.fgov.be Fax: +32 25002361 http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347378

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Openbare procedure voor het stockeren en verdelen van jodiumtabletten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken

IBZ-CV-MAT22-400-19-F03_0

De FOD Binnenlandse Zaken beschikt over een stock van ongeveer 370 palletten jodiumtabletten. Deze stock evolueert naargelang de leveringsaanvragen van apotheken en de eventuele extra bestellingen door de FOD Binnenlandse Zaken bij de fabrikant.

Er moet een nieuw contract afgesloten worden voor het stockeren, de behandeling van de bestellingen (het aannemen van de bestellingen, de levering van de bestellingen aan de distributeurs/groothandelaars, ...) en het transport naar de distributeurs/groothandelaars van deze stock jodiumtabletten - perceel 1.

Om perceel 1 te kunnen uitvoeren, zal het eventueel nodig zijn om de stock te verhuizen van de huidige opslagplaats naar de via de procedure van perceel 1 weerhouden opslagplaats. Deze eventuele verhuis is het voorwerp van perceel 2.

Stockage en verdeling van jodiumtabletten

Perceel nr.: 1

België

Er moet een nieuw contract afgesloten worden voor het stockeren, de behandeling van de bestellingen (het aannemen van de bestellingen, de levering van de bestellingen aan de distributeurs/groothandelaars, ...) en het transport naar de distributeurs/groothandelaars van deze stock jodiumtabletten - perceel 1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 10 % Kwaliteitscriterium Naam: Waarborg van de naleving van de termijnen Weging: 10 % Prijs Weging: 80 %

Verhuis van de huidige stock van jodiumtabletten

Perceel nr.: 2

België

Om perceel 1 te kunnen uitvoeren, zal het eventueel nodig zijn om de stock te verhuizen van de huidige opslagplaats naar de via de procedure van perceel 1 weerhouden opslagplaats. Deze eventuele verhuis is het voorwerp van perceel 2

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-244733 De opdracht/het perceel wordt niet gegund De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-12