Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 136/2019 - 335282-2019
Publicatiedatum:17/07/2019
Uiterste datum:28/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de nettoyage de textile
Aanbestedende overheid:
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West ZVBW

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
98312000
Beschrijving:
Reinigen van textiel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West ZVBW Luchthavenlaan 4 Vilvoorde 1800 De heer Koen Roesems Telefoon: +32 24514954 _hidden_@zvbw.be www.zvbw.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/87/13U/2019 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Service interventiekledij

2019/011

Zie II.2.4).

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.

Deze opdracht omvat een totale service om de brandinterventiekledij:

- op te halen in de verschillende posten van de zone,

- te labelen indien ze nog niet gelabeld is,

- te decontamineren, te desinfecteren en te reinigen,

- te inspecteren en te keuren,

- te reïmpregneren en te herstellen indien nodig,

- te verpakken en te labelen met een kleurencode volgens MO 14.8.2015,

- terug te bezorgen in de verschillende posten van de zone.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Transport en logistiek Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Decontaminatie Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Reparaties Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Inspectie en keuring Weging: 8 Kwaliteitscriterium Naam: Logboek Weging: 7 Kwaliteitscriterium Naam: Bestelling en opvolging Weging: 6 Kwaliteitscriterium Naam: Desinfectie Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Vuilverwijdering Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Reïmpregnatie Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Verpakking en labeling Weging: 4 Kwaliteitscriterium Naam: Milieu Weging: 3 Kwaliteitscriterium Naam: Labeling en registraite niet-gelabelde kledij Weging: 2 Prijs Weging: 25 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011;

2) Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

1) Ingevulde en ondertekende bankverklaring;

2) Attest van de verzekeringsmaatschappij.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

1) Minimum 3 gelijkaardige bestellingen.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 11:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-26 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 11:00

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden tot en met 18.7.2019 om 15:00.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West ZVBW Luchthavenlaan 4 Vilvoorde 1800 De heer Koen Roesems Telefoon: +32 24514954 _hidden_@zvbw.be www.zvbw.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/87/13U/2019 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Service interventiekledij

2019/011

Zie II.2.4).

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.

Deze opdracht omvat een totale service om de brandinterventiekledij:

- op te halen in de verschillende posten van de zone,

- te labelen indien ze nog niet gelabeld is,

- te decontamineren, te desinfecteren en te reinigen,

- te inspecteren en te keuren,

- te reïmpregneren en te herstellen indien nodig,

- te verpakken en te labelen met een kleurencode volgens MO 14.8.2015,

- terug te bezorgen in de verschillende posten van de zone.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Transport en logistiek Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Decontaminatie Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Reparaties Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Inspectie en keuring Weging: 8 Kwaliteitscriterium Naam: Logboek Weging: 7 Kwaliteitscriterium Naam: Bestelling en opvolging Weging: 6 Kwaliteitscriterium Naam: Desinfectie Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Vuilverwijdering Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Reïmpregnatie Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Verpakking en labeling Weging: 4 Kwaliteitscriterium Naam: Milieu Weging: 3 Kwaliteitscriterium Naam: Labeling en registraite niet-gelabelde kledij Weging: 2 Prijs Weging: 25 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011;

2) Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

1) Ingevulde en ondertekende bankverklaring;

2) Attest van de verzekeringsmaatschappij.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

1) Minimum 3 gelijkaardige bestellingen.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 11:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-26 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-28 Plaatselijke tijd: 11:00

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden tot en met 18.7.2019 om 15:00.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15