Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 170794
Publicatiedatum:16/07/2019
Uiterste datum:18/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Meerstad, De Zeilen – Grondwerk fase 2
Aanbestedende overheid:
Grondexploitatiemaatschappij Meerstad 561900454

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45112000
Beschrijving:
Graafwerkzaamheden en grondverzet.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Grondexploitatiemaatschappij Meerstad 561900454 Zijlkade 2 Meerstad 9613CV Harko Groot Telefoon: +31 505995710 _hidden_@meerstad.eu http://www.meerstad.eu https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd29424040175ebf83d77a887f1410dd Via TenderNed Meerstad _hidden_@tenderned.nl http://www.tenderned.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd29424040175ebf83d77a887f1410dd

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Meerstad, De Zeilen - Grondwerk fase 2

P09-58-04-42-02-12-01-BS01R0

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van grondwerkzaamheden, oeverbeschermingen/-constructies en de aanleg van wegen in het kader van het inrichten van woongebied De Zeilen - fase 2 in Meerstad.

Meerstad

a. het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;

b. het opschonen en dempen van watergangen

c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden;

d. het opbreken van asfaltverhardingen;

e. het aanbrengen van bekledingsgrond;

f. het aanbrengen van drainage en duikers;

g. het aanbrengen van beschoeiing;

h. het aanbrengen van steenbestorting;

i. het verplanten van riet.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Laagste prijs Weging: 100 Aanvang 2019-11-04 Einde 2021-04-02

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden,

- Eigen verklaring

- Technische bekwaamheid,

- Vakbekwaamheid ISO-9001,

- Vakbekwaamheid VCA,

- Vakbekwaamheid: Grondwerk,

- Vakbekwaamheid: Asfalteringswerkzaamheden,

- Vakbekwaamheid: Beschoeiing

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-18 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-11-07 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-18 Plaatselijke tijd: 10:01

De aanbesteding overeenkomstig de Nationaal openbare procedure gehouden op 18 september 2019 om 10.01 uur via Tenderned.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Vragen omtrent het bestek en het werk kunnen uitsluitend schriftelijk worden gesteld en dienen uiterlijk op 14 december 2018 via Tenderned te zijn ingediend.

Er worden geen mondelinge inlichtingen verstrekt

Rechtbank Noord-Nederland Groningen 9712 NX _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/bd29424040175ebf83d77a887f1410dd/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/bd29424040175ebf83d77a887f1410dd/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/170794/documenten/4643415/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 231441
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false