Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171121
Publicatiedatum:18/07/2019
Uiterste datum:31/12/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Open House contractuele regeling Weststellingwerf Reïntegratietrajecten 2019 - 2021
Aanbestedende overheid:
Gemeente Weststellingwerf 481704527

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85320000
Beschrijving:
Sociale diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Weststellingwerf 481704527 Griffioenpark 1 Wolvega 8471 KR Tim Robbe Telefoon: +31 561691312 _hidden_@weststellingwerf.nl http://www.weststellingwerf.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c44bc6503714795459d204c274691ef0 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c44bc6503714795459d204c274691ef0

Open House contractuele regeling Weststellingwerf Reïntegratietrajecten 2019 - 2021

WW002

De gemeente is op basis van de Participatiewet verplicht verschillende doelgroepen te ondersteunen bij het vinden van werk en/of activering. Onderdeel van deze verplichting is het aanbieden van reïntegratietrajecten aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen op basis van de wet (‘cliënten’). De gemeente wil aanbieders contracteren voor het leveren van reïntegratietrajecten binnen de volgende cliëntprofielen:

Perceel 1: Profiel 1: Groeipotentieel en betaalde arbeid

Perceel 2: Profiel 2: Groeipotentieel en op korte termijn betaalde arbeid

Perceel 3: Profiel 3: Beperkt groeipotentieel en op lange termijn mogelijk betaalde arbeid

Perceel 4: Profiel 4: Cliënten die zijn aangewezen op zorg en hulpverlening en (nog) niet kunnen participeren naar vermogen

Perceel 1: Profiel 1: Groeipotentieel en betaalde arbeid

Perceel nr.: 1

Gemeente Weststellingerwerf

Zie begeleidende documenten (m.n. Startdocument)

Looptijd in maanden 34

Perceel 2: Profiel 2: Groeipotentieel en op korte termijn betaalde arbeid

Perceel nr.: 2

Gemeente Weststellingerwerf

Zie begeleidende documenten (m.n. Startnotitie)

Looptijd in maanden 34

Perceel 3: Profiel 3: Beperkt groeipotentieel en op lange termijn mogelijk betaalde arbeid

Perceel nr.: 3

Gemeente Weststellingerwerf

Zie begeleidende documenten (m.n. Startnotitie)

Looptijd in maanden 34

Perceel 4: Profiel 4: Cliënten die zijn aangewezen op zorg en hulpverlening en (nog) niet kunnen participeren naar vermogen

Perceel nr.: 4

Gemeente Weststellingerwerf

Zie begeleidende documenten (m.n. Startnotitie)

Looptijd in maanden 34

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden

AFDELING: PROCEDURE

Individuele opdrachten verleent de gemeente op basis van de uitvoeringsovereenkomst nadat een cliënt de betreffende aanbieder uitkiest om een reïntegratietrajecten aan te bieden.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-31 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Aanbesteding conform: Burgerlijk Wetboek

Het gaat in deze inkoopprocedure om een “open house” contractuele regeling. De inkoopprocedure, de intentieverklaring en de uitvoeringsovereenkomst zien op een systeem van afspraken waarmee de gemeente voornemens is reïntegratietrajecten in het kader van de Participatiewet op de markt aan te kopen door tijdens de gehele looptijd van dat systeem intentieverklaringen en uitvoeringsovereenkomsten te sluiten met iedere mogelijke aanbieder die zich ertoe verbindt om de betrokken reïntegratietrajecten te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de gemeente zelf geen selectie onder de mogelijke, belangstellende aanbieders maakt (door middel van een “een gunning” met gunningscriteria). De gemeente kiest dus voor een variant van “open house” waarbij zij potentiële aanbieders toestaat tot het systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan.

De gemeente voert en organiseert deze procedure in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing op deze inkoopprocedure en de gemeente verklaart deze ook niet van toepassing.

De gemeente sluit dus een intentieverklaring en een uitvoeringsovereenkomst met elke mogelijke aanbieder die voldoet aan en akkoord gaat met de voorwaarden in dit document. Individuele opdrachten verleent de gemeente vervolgens op basis van de uitvoeringsovereenkomst nadat een ander dan de gemeente de betreffende aanbieder uitkiest om een reïntegratietrajecten aan te bieden. In dit geval is dat de cliënt.

Nota Bene 1: Bij eerste publicatie van de inkoopprocedure is alleen een intentieverklaring aanwezig. De aanbieders (die de gemeente toelaat) en de gemeente sluiten met elkaar deze intentieverklaring. De aanbieders en de gemeente stellen dan een uitvoeringsovereenkomst op. Op het eerstvolgende toetredingsmoment en bij wijzigingen in de intentieverklaring en/of de uitvoeringsovereenkomst dienen alle aanbieders opnieuw de ‘eigen verklaring’ in bijlage 2 aan te leveren.

NOTA BENE 2: AANMELDINGEN MOETEN WORDEN INGEDIEND VIA DE BERICHTENMODULE VAN TENDERNED EN NIET VIA DE INSCHRIJFMODULE. ZIE HET AANMELDINGSDOCUMENT. AANMELDINGEN DIE INGEDIEND ZIJN VIA DE INSCHRIJFMODULE NEEMT DE GEMEENTE NIET IN BEHANDELING!

Rechtbank Noord Nederland Leeuwarden _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Rechtbank Noord Nederland Leeuwarden _hidden_@rechtspraak.nl http://Www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/c44bc6503714795459d204c274691ef0/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/c44bc6503714795459d204c274691ef0/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171121/documenten/4653059/content

typePublicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten
juridischKader: Burgerlijk Wetboek
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 232454
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false