Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171056
Publicatiedatum:18/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Beroepscampus Middelharnis (Nieuwbouw ZUID)
Aanbestedende overheid:
Gemeente Goeree-Overflakkee 131735203

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45214500
Beschrijving:
Gebouwen voor voortgezet onderwijs.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Goeree-Overflakkee 131735203 Koninging Julianaweg 45 Middelharnis 3241 XB Geert van Zuilekom _hidden_@sweco.nl http://www.goeree-overflakkee.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Beroepscampus Middelharnis (Nieuwbouw ZUID)

359914

De opdracht betreft de risicodragende engineering en de realisatie van het project Beroepscampus Middelharnis (Nieuwbouw ZUID). De scope omvat de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken. Van de inschrijver wordt verwacht dat hij het beschikbaar gestelde ontwerp (DO) binnen de gestelde ontwerpvrijheden, zoals omschreven in de vraagspecificaties, verder uitwerkt tot het uitvoeringsontwerp (UO) en aansluitend de volledige, goede en deugdelijke realisatie van het werk op zich neemt.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12462826

Middelharnis

De Beroepscampus beslaat circa 7.500 m² bvo

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

Geen of geen geschikte inschrijving / aanvraag in het kader van een openbare procedure.

Opdracht nr.: 1

Beroepscampus Middelharnis (Nieuwbouw ZUID)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-25 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV Zalmweg 4 Raamsdonksveer 4941VX Geraamde totale waarde: 11585000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12462826

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Middelburg Kousteensedijk 2 Middelburg 4331 JE _hidden_@rechtspraak.nl http://rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/73e972fb5edd93a597a648116b7a2efa/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171056/documenten/4651222/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking
kenmerk: 230973
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false