Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 340611-2019 ( Ref: 204401-2019)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'ingénierie
Aanbestedende overheid:
Tienen 0207.525.758_22265

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Tienen 0207.525.758_22265 Grote Markt 27 Tienen 3300 Debbie Smets Telefoon: +32 16805810 _hidden_@tienen.be www.tienen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347839

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor (dringend) stabiliteitsadvies en stabiliteitsstudies

Tienen-2019/OW-GEB/001-F03_0

De stad Tienen wenst een ingenieursbureau aan te stellen voor het opstellen van (dringende) stabiliteitsadviezen en/of het uitvoeren van stabiliteitsstudies. De opdracht is opgedeeld in percelen op basis van de dringendheid:

- perceel 1: opmaken van dringende stabiliteitsadviezen. Dit perceel betreft het opstellen van een stabiliteitsadvies in het kader van de openbare veiligheid inclusief de te nemen maatregelen. Voor dergelijke adviezen dienen de opdrachtnemers permanent beschikbaar te zijn. De verslagen moeten op zeer korte termijn aangeleverd worden;

- perceel 2: opmaken van stabiliteitsstudies. Dit perceel betreft het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor andere projecten waarbij normale uitvoeringstermijnen van toepassing zijn.

Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met meerdere opdrachtnemers per perceel die bij watervalsysteem geraadpleegd zullen worden (zie punt A.8).

Opmaken van dringende stabiliteitsadviezen

Perceel nr.: 1

Grondgebied van de stad Tienen.

Dit perceel betreft het opstellen van een stabiliteitsadvies in het kader van de openbare veiligheid inclusief de te nemen maatregelen. Voor dergelijke adviezen dienen de opdrachtnemers permanent beschikbaar te zijn. De verslagen moeten op zeer korte termijn aangeleverd worden.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van het verslag Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling team Weging: 10 Prijs Weging: 35

Opmaken van stabiliteitsstudies

Perceel nr.: 2

Grondgebied van de stad Tienen.

Dit perceel betreft het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor andere projecten waarbij normale uitvoeringstermijnen van toepassing zijn.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van het verslag Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak en timing Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling team Weging: 10 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 085-204401 Perceel nr.: 1

Opmaken van dringende stabiliteitsadviezen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund Perceel nr.: 2

Opmaken van stabiliteitsstudies

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Tienen 0207.525.758_22265 Grote Markt 27 Tienen 3300 Debbie Smets Telefoon: +32 16805810 _hidden_@tienen.be www.tienen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347839

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor (dringend) stabiliteitsadvies en stabiliteitsstudies

Tienen-2019/OW-GEB/001-F03_0

De stad Tienen wenst een ingenieursbureau aan te stellen voor het opstellen van (dringende) stabiliteitsadviezen en/of het uitvoeren van stabiliteitsstudies. De opdracht is opgedeeld in percelen op basis van de dringendheid:

- perceel 1: opmaken van dringende stabiliteitsadviezen. Dit perceel betreft het opstellen van een stabiliteitsadvies in het kader van de openbare veiligheid inclusief de te nemen maatregelen. Voor dergelijke adviezen dienen de opdrachtnemers permanent beschikbaar te zijn. De verslagen moeten op zeer korte termijn aangeleverd worden;

- perceel 2: opmaken van stabiliteitsstudies. Dit perceel betreft het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor andere projecten waarbij normale uitvoeringstermijnen van toepassing zijn.

Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met meerdere opdrachtnemers per perceel die bij watervalsysteem geraadpleegd zullen worden (zie punt A.8).

Opmaken van dringende stabiliteitsadviezen

Perceel nr.: 1

Grondgebied van de stad Tienen.

Dit perceel betreft het opstellen van een stabiliteitsadvies in het kader van de openbare veiligheid inclusief de te nemen maatregelen. Voor dergelijke adviezen dienen de opdrachtnemers permanent beschikbaar te zijn. De verslagen moeten op zeer korte termijn aangeleverd worden.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van het verslag Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling team Weging: 10 Prijs Weging: 35

Opmaken van stabiliteitsstudies

Perceel nr.: 2

Grondgebied van de stad Tienen.

Dit perceel betreft het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor andere projecten waarbij normale uitvoeringstermijnen van toepassing zijn.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van het verslag Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak en timing Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling team Weging: 10 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 085-204401 Perceel nr.: 1

Opmaken van dringende stabiliteitsadviezen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund Perceel nr.: 2

Opmaken van stabiliteitsstudies

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18