Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 340708-2019 ( Ref: 502254-2018)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost 0208.312.646_26961

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost 0208.312.646_26961 Universiteitslaan 1B Hasselt 3500 Evelien Seyler Telefoon: +32 485582837 _hidden_@buildingsagency.be http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347898

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

ASSE Huisvesting Justitie en Financiën - studiecontract (heraanbesteding)

VRO-2018/212476/1D-KaBr-F03_1

ASSE Huisvesting Justitie en Financiën - studiecontract (heraanbesteding).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1190000.00

Asse

Globale Studie betreffende het project: Asse: nieuwbouw kantoren voor huisvesting FOD Financiën en FOD Justitie.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Abscis-Endes-Provoost Weging: 1

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 219-502254 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-12 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Abscis-Endes-Provoost Jean Baptiste de Ghellincklaan 2 Sint Denijs Westrem 9051 Naam en adres van de contractant: Architectenvennootschap Ar-Te CVBA Remylaan 2b Leuven 3018 Naam en adres van de contractant: BV NV Signum + architects - Tractebel engineering nv Kortrijksesteenweg 1144C Gent 9000 Naam en adres van de contractant: Eld nv Jan Blockxstraat 1 Antwerpen 2018 Naam en adres van de contractant: Maatschap ORG Architecten en Stadsontwerpers bv. bvba Koolmijnenkaai 30-34 Brussel 1080 Naam en adres van de contractant: Poponcini & Lootens ir. architecten bvba Tavernierkaai 2 10 Antwerpen 2000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1190000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.

Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/ Regie der Gebouwen - Juridische Dienst Gulden Vlieslaan 87, bus 2 Brussel 1060 http://www.buildingsagency.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost 0208.312.646_26961 Universiteitslaan 1B Hasselt 3500 Evelien Seyler Telefoon: +32 485582837 _hidden_@buildingsagency.be http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347898

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

ASSE Huisvesting Justitie en Financiën - studiecontract (heraanbesteding)

VRO-2018/212476/1D-KaBr-F03_1

ASSE Huisvesting Justitie en Financiën - studiecontract (heraanbesteding).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1190000.00

Asse

Globale Studie betreffende het project: Asse: nieuwbouw kantoren voor huisvesting FOD Financiën en FOD Justitie.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Abscis-Endes-Provoost Weging: 1

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 219-502254 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-12 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Abscis-Endes-Provoost Jean Baptiste de Ghellincklaan 2 Sint Denijs Westrem 9051 Naam en adres van de contractant: Architectenvennootschap Ar-Te CVBA Remylaan 2b Leuven 3018 Naam en adres van de contractant: BV NV Signum + architects - Tractebel engineering nv Kortrijksesteenweg 1144C Gent 9000 Naam en adres van de contractant: Eld nv Jan Blockxstraat 1 Antwerpen 2018 Naam en adres van de contractant: Maatschap ORG Architecten en Stadsontwerpers bv. bvba Koolmijnenkaai 30-34 Brussel 1080 Naam en adres van de contractant: Poponcini & Lootens ir. architecten bvba Tavernierkaai 2 10 Antwerpen 2000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1190000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.

Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak Wetenschapsstraat 37 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/ Regie der Gebouwen - Juridische Dienst Gulden Vlieslaan 87, bus 2 Brussel 1060 http://www.buildingsagency.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18