Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171209
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:21/11/2019
 
Type:Concessie van openbare werken
Land:TNL
Onderwerp:
Hof aan de Dijkstraat
Aanbestedende overheid:
Gemeente Oost Gelre 412165553

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
70111000
Beschrijving:
Projectontwikkeling voor woningen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Oost Gelre 412165553 Varsseveldseweg 2 Lichtenvoorde 7131 BJ Andre Lurvink Telefoon: +31 544393535 _hidden_@oostgelre.nl Fax: +31 544372969 http://www.oostgelre.nl https://www.oostgelre.nl/ondernemen/inkoop-en-aanbesteden https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c8397726fba5b4d021891769c83aef9f https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c8397726fba5b4d021891769c83aef9f

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Hof aan de Dijkstraat

2599-2018

Doel van deze aanbesteding is het selecteren en het middels een concessieovereenkomst contracteren van een Opdrachtnemer welke in staat is om in het plangebied Hof aan de Dijkstraat te Lichtenvoorde te komen tot een definitieve planontwikkeling (de opdracht). Daartoe behoren zowel het ontwerpproces als aankoop van gronden als ook de uiteindelijke fysieke uitvoer van het project. Dit alles conform de vooraf in deze inschrijvingsleidraad vastgelegde eisen en wensen.

NL225

20 tot 25 Woningen

Gunningscriteria Naam: Naam: Financieel Weegfactor: 60 Naam: Naam: Proces en planning Weegfactor: 20 Naam: Naam: Plankwaliteit Weegfactor: 20 Aanvang 2020-01-01 Einde 2021-01-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen premies,

- Betalingen belastingen,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen surseance van betaling,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen faillissement

- Continuïteit van bedrijfsvoering

- Beroepsbekwaamheid,

- VCA** of gelijkwaardig,

- ISO 9001

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-21 Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Gelderland Postbus 9008 Zutphen 7200 GJ Telefoon: +31 883612000 _hidden_@rechtspraak.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Paginas/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/c8397726fba5b4d021891769c83aef9f/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/c8397726fba5b4d021891769c83aef9f/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171209/documenten/4655912/content

typePublicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 232068
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false