Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 345331-2019 ( Ref: 197828-2019)
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Aanbestedende overheid:
Stadsontwikkeling Gent 0367.300.594_23257

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stadsontwikkeling Gent 0367.300.594_23257 Voldersstraat 1 Gent 9000 Evelien Slock Telefoon: +32 92696900 _hidden_@sogent.be Fax: +32 92696999 www.sogent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348085 stadsontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanstellen van een technisch adviseur voor ‘DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove’

AG SOB Gent-2019/13-F03_2

De uit te voeren diensten betreffen de technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project “DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove” voor 3 Scho-lenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook desgevallend technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen sogent.

Het is een Opdracht voor aanneming van diensten conform de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten.

De Opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke gedeelten. Hoewel de sluiting van de Opdracht betrekking heeft op de volledige Opdracht, is de Aanbestedende Overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhan-kelijk van een beslissing van de Aanbestedende Overheid (tijdens de uitvoering van de Op-dracht) die aan de Opdrachtnemer wordt meegedeeld

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 215295.00

De uit te voeren diensten betreffen de technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project “DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove” voor 3 Scho-lenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook desgevallend technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen sogent.

Het is een Opdracht voor aanneming van diensten conform de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten.

De Opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke gedeelten. Hoewel de sluiting van de Opdracht betrekking heeft op de volledige Opdracht, is de Aanbestedende Overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhan-kelijk van een beslissing van de Aanbestedende Overheid (tijdens de uitvoering van de Op-dracht) die aan de Opdrachtnemer wordt meegedeeld.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit van de dienstverlening Weging: 40 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-197828 Opdracht nr.: 2019/13

DBFMCL-Projectcluster Gent-Ninove:

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-04 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Tractebel Engineering nv Brussel 1000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 215295.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De raming van de opdracht kan worden geraadpleegd op de website van sogent.

Er wordt een rectificatie gepubliceerd op de website van sogent. Gelieve daarmee rekening te houden bij het indienen van uw offerte.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be www.raadvst-consetat.be

15 dagen voor schorsing, 60 dagen voor vernietiging

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stadsontwikkeling Gent 0367.300.594_23257 Voldersstraat 1 Gent 9000 Evelien Slock Telefoon: +32 92696900 _hidden_@sogent.be Fax: +32 92696999 www.sogent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348085 stadsontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanstellen van een technisch adviseur voor ‘DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove’

AG SOB Gent-2019/13-F03_2

De uit te voeren diensten betreffen de technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project “DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove” voor 3 Scho-lenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook desgevallend technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen sogent.

Het is een Opdracht voor aanneming van diensten conform de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten.

De Opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke gedeelten. Hoewel de sluiting van de Opdracht betrekking heeft op de volledige Opdracht, is de Aanbestedende Overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhan-kelijk van een beslissing van de Aanbestedende Overheid (tijdens de uitvoering van de Op-dracht) die aan de Opdrachtnemer wordt meegedeeld

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 215295.00

De uit te voeren diensten betreffen de technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project “DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove” voor 3 Scho-lenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook desgevallend technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen sogent.

Het is een Opdracht voor aanneming van diensten conform de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten.

De Opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke gedeelten. Hoewel de sluiting van de Opdracht betrekking heeft op de volledige Opdracht, is de Aanbestedende Overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhan-kelijk van een beslissing van de Aanbestedende Overheid (tijdens de uitvoering van de Op-dracht) die aan de Opdrachtnemer wordt meegedeeld.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit van de dienstverlening Weging: 40 Prijs Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-197828 Opdracht nr.: 2019/13

DBFMCL-Projectcluster Gent-Ninove:

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-04 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Tractebel Engineering nv Brussel 1000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 215295.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De raming van de opdracht kan worden geraadpleegd op de website van sogent.

Er wordt een rectificatie gepubliceerd op de website van sogent. Gelieve daarmee rekening te houden bij het indienen van uw offerte.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be www.raadvst-consetat.be

15 dagen voor schorsing, 60 dagen voor vernietiging

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19