Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 345986-2019 ( Ref: 099096-2019)
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Ouvrages ferroviaires
Aanbestedende overheid:
Infrabel — Direction Build 0869.763.267_246

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45112500, 45234100
Beschrijving:
Grondverzet.
Aanleg van spoorweg.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel - Direction Build 0869.763.267_246 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 TUC RAIL SA _hidden_@tucrail.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347381

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

TR 008549: plate-forme pour la future L26B

I-Build-TR 008549-F06_0

Le marché comprend en ordre principal:

La création de la plate-forme pour la future L26B entre le raccordement avec la L161/1 et le grill sud de Schaerbeek:

- travaux de plate-forme,

- pose de parois berlinoises,

- pose des éléments hydrauliques,

- réalisation de nouveaux trajets de câbles (caniveaux, traversées,…),

- déplacement et pose de nouveaux câbles,

- déblais nécessaires à la nouvelle plate-forme.

925981.06

Bruxelles.

Le marché comprend en ordre principal:

La création de la plate-forme pour la future L26B entre le raccordement avec la L161/1 et le grill sud de Schaerbeek:

- travaux de plate-forme,

- pose de parois berlinoises,

- pose des éléments hydrauliques,

- réalisation de nouveaux trajets de câbles (caniveaux, traversées,…),

- déplacement et pose de nouveaux câbles,

- déblais nécessaires à la nouvelle plate-forme.

Gunningscriteria

Voir article 56, partie 1 du cahier spécial des charges.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-099096 Opdracht nr.: 008549 Perceel nr.: 1

Plate-forme pour la future L26B entre le raccordement avec la L161/1 et le grill sud de Schaerbeek au niveau du tunnel T

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-20 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Sodraep 0420191528 Quai Fernand Demets 52 Bruxelles 1070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 925981.06

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d’État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be

Voir article 33 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et des concessions.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel - Direction Build 0869.763.267_246 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 TUC RAIL SA _hidden_@tucrail.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347381

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

TR 008549: plate-forme pour la future L26B

I-Build-TR 008549-F06_0

Le marché comprend en ordre principal:

La création de la plate-forme pour la future L26B entre le raccordement avec la L161/1 et le grill sud de Schaerbeek:

- travaux de plate-forme,

- pose de parois berlinoises,

- pose des éléments hydrauliques,

- réalisation de nouveaux trajets de câbles (caniveaux, traversées,…),

- déplacement et pose de nouveaux câbles,

- déblais nécessaires à la nouvelle plate-forme.

925981.06

Bruxelles.

Le marché comprend en ordre principal:

La création de la plate-forme pour la future L26B entre le raccordement avec la L161/1 et le grill sud de Schaerbeek:

- travaux de plate-forme,

- pose de parois berlinoises,

- pose des éléments hydrauliques,

- réalisation de nouveaux trajets de câbles (caniveaux, traversées,…),

- déplacement et pose de nouveaux câbles,

- déblais nécessaires à la nouvelle plate-forme.

Gunningscriteria

Voir article 56, partie 1 du cahier spécial des charges.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-099096 Opdracht nr.: 008549 Perceel nr.: 1

Plate-forme pour la future L26B entre le raccordement avec la L161/1 et le grill sud de Schaerbeek au niveau du tunnel T

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-20 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Sodraep 0420191528 Quai Fernand Demets 52 Bruxelles 1070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 925981.06

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d’État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be

Voir article 33 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et des concessions.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel - Directie Build 0869.763.267_246 Marcel Broodthaersplein 2 Brussel 1060 TUC RAIL N.V. _hidden_@tucrail.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347381

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

TR 008549:Bedding voor de toekomstige L26B

I-Build-TR 008549-F06_0

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

De uitvoering van de bedding voor de toekomstige L26B tussen de verbinding met de L161/1 en de rooster zuid van Schaarbeek:

- beddingswerken,

- plaatsen van Berlijnse wanden,

- plaatsen van hydraulische elementen,

- uitvoeren van de nieuwe kabeltracés (sleuven, doorsteken, ...),

- verplaatsing en plaatsing van nieuwe kabels,

- noodzakelijke grondwerken voor de nieuwe bedding.

925981.06

Brussel.

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

De uitvoering van de bedding voor de toekomstige L26B tussen de verbinding met de L161/1 en de rooster zuid van Schaarbeek:

- beddingswerken,

- plaatsen van Berlijnse wanden,

- plaatsen van hydraulische elementen,

- uitvoeren van de nieuwe kabeltracés (sleuven, doorsteken, ...),

- verplaatsing en plaatsing van nieuwe kabels,

- noodzakelijke grondwerken voor de nieuwe bedding.

Gunningscriteria

Zie artikel 56, deel 1 van het bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-099096 Opdracht nr.: 008549 Perceel nr.: 1

Bedding voor de toekomstige L26B tussen de verbinding met de L161/1 en de rooster zuid van Schaarbeek ter hoogte van de tunnel T

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-20 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Sodraep 0420191528 Fernand Demetskaai 52 Brussel 1070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 925981.06

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be

Zie artikel 33 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19