Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 346117-2019
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:21/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de télécommunications
Aanbestedende overheid:
SNCB-Procurement

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
64200000
Beschrijving:
Telecommunicatiediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Anna Adamek Telefoon: +32 25283131 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347710 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347710 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS3%2F0001295698-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS3/0001295698 - accord-cadre pour la prestation de services de télécommunication

SNCB-CS-CS3/0001295698-F05_0

Accord-cadre pour la prestation de services de télécommunication fixe et mobile pour une durée de 8 ans.

Geraamde totale waarde: 24000000.00

Accord-cadre pour la prestation de services de télécommunication fixe et mobile pour une durée de 8 ans.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 25000000.00 Looptijd in maanden 96

Voir point 6 du guide de sélection en annexe de l’avis de marché.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir point 4.1 du guide de sélection annexé à cet avis de marché.

Voir point 4.2 du guide de sélection annexé à cet avis de marché.

Voir point 4.3 du guide de sélection annexé à cet avis de marché.

Un cautionnement de 5 % de la valeur semestrielle estimée du marché est exigé au moment de la notification de l'approbation de l'offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent.

Les paiements seront effectués dans les 30 jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la SNCB soit en même temps en possession de la facture régulièrement établie.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-21 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir point 6 du guide de sélection en annexe de l’avis de marché.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Anna Adamek Telefoon: +32 25283131 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347710 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347710 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS3%2F0001295698-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS3/0001295698 - accord-cadre pour la prestation de services de télécommunication

SNCB-CS-CS3/0001295698-F05_0

Accord-cadre pour la prestation de services de télécommunication fixe et mobile pour une durée de 8 ans.

Geraamde totale waarde: 24000000.00

Accord-cadre pour la prestation de services de télécommunication fixe et mobile pour une durée de 8 ans.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 25000000.00 Looptijd in maanden 96

Voir point 6 du guide de sélection en annexe de l’avis de marché.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir point 4.1 du guide de sélection annexé à cet avis de marché.

Voir point 4.2 du guide de sélection annexé à cet avis de marché.

Voir point 4.3 du guide de sélection annexé à cet avis de marché.

Un cautionnement de 5 % de la valeur semestrielle estimée du marché est exigé au moment de la notification de l'approbation de l'offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent.

Les paiements seront effectués dans les 30 jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la SNCB soit en même temps en possession de la facture régulièrement établie.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-21 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir point 6 du guide de sélection en annexe de l’avis de marché.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Anna Adamek Telefoon: +32 25283131 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347710 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347710 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS3%2F0001295698-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS3/0001295698 - Raamovereenkomst voor levering van telecommunicatiediensten

SNCB-CS-CS3/0001295698-F05_0

Raamovereenkomst voor levering van telecommunicatiediensten (fix & mobile) voor een periode van 8 jaar.

Geraamde totale waarde: 24000000.00

Raamovereenkomst voor levering van telecommunicatiediensten (fix & mobile) voor een periode van 8 jaar.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 25000000.00 Looptijd in maanden 96

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Er wordt een borgtocht van 5 % van de halfjaarlijkse geraamde waarde van de opdracht geëist bij de notificatie van goedkeuring van de offerte; deze kan eventueel vervangen worden door een bestendige borgtocht.

De betalingen geschieden binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, zo de NMBS terzelfdertijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-21 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Niet van toepassing Brussel Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18