Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171404
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:04/10/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Tender Optiecontract Kavel 5 Amstelkwartier
Aanbestedende overheid:
Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf) 471769829

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
70110000
Beschrijving:
Projectontwikkelaarsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf) 471769829 Weesperplein 8 Amsterdam 1018XA Theo Borgdorff _hidden_@amsterdam.nl https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/grond-ontwikkeling-0/ https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/13845c1283e190c586d6b30fe4188128 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/13845c1283e190c586d6b30fe4188128

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Tender Optiecontract Kavel 5 Amstelkwartier

De opgave omvat het geheel voor eigen rekening en risico ontwikkelen, realiseren en financieren van Kavel 5 (Amstelkwartier 2e fase) met ruimte voor maximaal 14.800m² BVO ten behoeve van onder andere middeldure huurwoningen en vrije sector koopwoningen. De Gemeente Amsterdam tendert voor de bovengenoemde opgave een optiecontract. Het betreft geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht.

n.v.t.

Gunningscriteria Aanvang 2019-07-23 Einde 2020-03-05

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-04 Plaatselijke tijd: 23:59 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-11-20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Aanbesteding conform: -

Rechtbank Amsterdam Parnassusweg 220 Amsterdam 1076 AV Telefoon: +31 205412111 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-23


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/13845c1283e190c586d6b30fe4188128/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/13845c1283e190c586d6b30fe4188128/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171404/documenten/4661770/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: -
typeOpdracht: Werken
procedure: Niet-openbaar
kenmerk: 232849
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false