Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171501
Publicatiedatum:24/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Renovatie/ ombouw kunstgrasvelden 2019
Aanbestedende overheid:
Gemeente Zoetermeer 71952436

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45212200
Beschrijving:
Bouwen van sportfaciliteiten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Zoetermeer 71952436 Engelandlaan 502 Zoetermeer 2711 EB Gemeente Zoetermeer _hidden_@zoetermeer.nl http://www.zoetermeer.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Renovatie/ ombouw kunstgrasvelden 2019

0637458200

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit:

a. Renovatie van 2 kunstgras semi-water hockeyvelden en de ombouw van 1 semi-water hockeyveld naar een volwater hockeyveld;

b. Renovatie van een kunstgras voetbalveld.

Het één en ander conform de Technische specificaties opgenomen in Bijlage 4 en het RAW-bestek Renovatie 3 hockeyvelen en 1 voetbalveld nr. ZM-2019-01 met bijlagen.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.0

Zoetermeer

Hockeyvelden: In het Van Tuijlpark, Van der Hagenstraat 17 te Zoetermeer heeft Hockeyverenging MHCZ 5 hockeyvelden waarvan 3 semi-watervelden en 2 volwatervelden tot haar beschikking. De toplagen van velden 2, 3 en 5 (semi-water)zijn technisch afgeschreven en aan vervanging toe.

Voetbalveld: In het Burgemeester Hoekstrapark aan de Scheglaan 11 te Zoetermeer heeft voetbalvereniging FC Zoetermeer 4 voetbalvelden waarvan 2 kunstgrasvelden, 1 natuurgrasveld en 1 grassmasterveld tot haar beschikking. De toplaag van veld 1 (kunstgras) is technisch afgeschreven en aan vervanging toe.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

Renovatie/ ombouw kunstgrasvelden 2019

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-04 Aantal inschrijvingen: 1 1 Naam en adres van de contractant: C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V. 32153346 Marconiweg 31 ZEEWOLDE 3899BR Telefoon: +31 365489320 _hidden_@cscsport.nl Fax: +31 365489947 http://www.cscsport.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De definitieve waarde is gezet op 1 euro, omdat wij geen bedragen van offertes bekend maken in verband met concurrentie gevoelige informatie.

Rechtbank 's Gravenhage Prins Clauslaan 60 's Gravenhage 2595 AJ Telefoon: +31 703813131 _hidden_@isonbekend.nl http://www.rechtspraak.nl

Iedere belanghebbende die het niet met de gunningbeslissing eens is, dient -op straffe van verval van het recht daartoe- binnen maximaal 20 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot gunnen een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank in 's-Gravenhage.

Gemeente Zoetermeer Engelandlaan 502 Zoetermeer _hidden_@zoetermeer.nl http://www.zoetermeer.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-24


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/f250d8c755d501f6686413c644383dd3/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171501/documenten/4664020/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 221812
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 165296, publicatiedatum: 2019-05-10T13:50:46.389, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false