Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171566
Publicatiedatum:25/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
31147925: Upgrade van de hardware PLC 80 en software Sattline van v2.5 naar v3.0
Aanbestedende overheid:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 361633343

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48000000
Beschrijving:
Software en informatiesystemen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 361633343 Griffioenlaan 2 Utrecht 3526 LA Evelien Bremer _hidden_@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

31147925: Upgrade van de hardware PLC 80 en software Sattline van v2.5 naar v3.0

31147925

Noodzakelijke upgrade van het besturingssysteem van v.2.5 naar v.3.0 met aanschaf van de bijbehorende spareparts in de bestaande WNZ tunnels.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5417540.92

Zuid-Holland

Zie tekst bij de korte beschrijving.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 0 Prijs Weging: 0

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

De upgrade kan alleen worden gerealiseerd door ABB BV. Als dit door derden wordt uitgevoerd zullen zij gedwongen zijn om ABB BV in te huren om deze upgrade uit te laten voeren. Dat houdt in dat er een partij tussen zit, wat lastiger en indirecter communiceert met ABB BV. Tevens zal dat resulteren in een hogere prijs.

Opdracht nr.: 1

31147925: Upgrade van de hardware PLC 80 en software Sattline van v2.5 naar v3.0

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-12 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: ABB B.V. Mon Plaisier 40 Etten-Leur 4879 AN Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5417540.92

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-25


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/886946374de486fc8120bbbb73f5d1ec/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171566/documenten/4665912/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking
kenmerk: 232877
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false