Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171530
Publicatiedatum:25/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Voluntary ex ante transparency notice
Land:TNL
Onderwerp:
BI.2019.563 Exploitatie binnensportaccommodaties
Aanbestedende overheid:
Gemeente Schiedam 50991663

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
92000000
Beschrijving:
Cultuur-, sport- en recreatiediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Schiedam 50991663 Stadserf 1 SCHIEDAM 3112 DZ Gemeente Schiedam, Stadskantoor Telefoon: +31 102484328 _hidden_@vlaardingen.nl https://www.schiedam.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=125659

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BI.2019.563 Exploitatie binnensportaccommodaties

De huidige exploitatieovereenkomst met Optisport BV eindigt per 31 december 2019, in deze overeenkomst is geen optie tot verlenging opgenomen. De aanbestedende dienst werkt aan de kadernota sportaccommodaties. In deze kadernota worden onder meer keuzes gemaakt over de exploitatie- en beheervorm van sportaccommodaties. Keuzes die in deze kadernota worden gemaakt hebben gevolgen op het beheer en dus behoefte van de aanbestedende dienst. De planning is om deze kadernota in het eerste kwartaal van 2020 af te ronden.

De Aanbestedende dienst is voornemens een overeenkomst af te sluiten met Optisport BV met een looptijd van maximaal 1 jaar.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2000000.00

Schiedam

De opdracht betreft het exploiteren van meerdere binnensportaccommodaties van de gemeente Schiedam. Deze exploitatie is verliesgevend, daarom ontvangt Optisport een exploitatievergoeding.

De geraamde omzet van de exploitatie voor 2020 bedraagt ca. € 4.300.000,00, dit bedrag bestaat voor ca. € 2.000.000,00 uit een exploitatievergoeding die Optiesport ontvangt van de gemeente Schiedam. De huursom, te betalen aan de gemeente Schiedam, voor de accommodaties bedraagt voor 2020 ca. € 1.300.000,00.

Na aftrek van de huur bedraagt de exploitatiebijdrage derhalve ca. € 710.000.

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

De geraamde omzet is ruim onder het drempelbedrag waarboven Europees dient te worden aanbesteed. Om redenen van rechtszekerheid en transparantie vindt een vrijwillige aankondiging plaats en wordt de volgende context aangegeven.

Optisport verzorgt vanaf 1 januari 2014 de exploitatie van de binnensportaccommodaties in Schiedam. De gehele bedrijfsvoering is op een efficiënte wijze ingericht. Optisport is bereid om de exploitatie nog een extra jaar te verzorgen en heeft relatief lage kosten om dit uit te voeren, omdat er geen aanpassingen in de bedrijfsvoering behoeven plaats te vinden. Een opvolgend bedrijf zou te maken krijgen met aanvullende kosten om de bedrijfsvoering over te nemen.

Bij een exploitatieperiode van 1 jaar is het niet mogelijk voor een derde partij om deze investeringen terug te verdienen in combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast zou het niet wenselijk zijn (en kostenverhogend), wanneer het personeel in korte tijd tweemaal van werkgever zou moeten wisselen (in verband met de verplichte overname van personeel).

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-19 Naam en adres van de contractant: Optisport Exploitaties b.v. Tilburg Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2000000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Rotterdam Rotterdam

Beroep eindigt 20 kalenderdagen vanaf de dag na publicatiedatum van de aankondiging. Gelet op de vakantieperiode en ter beperking van administratieve lasten geldt dat indien een belanghebbende binnen deze termijn van 20 kalenderdagen gemotiveerd bezwaar maakt via de berichtenmodulen van Negometrix, de termijn van 20 kalenderdagen met 10 kalenderdagen zal worden verlengd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de termijn niet te verlengen indien het bezwaar niet is gemotiveerd.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-25


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/e5316fd88f9f8957fc7f43cbe5d9d190/action/interested

typePublicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking
kenmerk: 233068
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false