Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 143/2019 - 352558-2019
Publicatiedatum:26/07/2019
Uiterste datum:29/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de laboratoire
Aanbestedende overheid:
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 0267.387.230_65

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71900000
Beschrijving:
Laboratoriumdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 0267.387.230_65 Food Safety Center, Boulevard du Jardin Botanique 55 Bruxelles 1000 Yasmine Ghafir Telefoon: +32 2118726 _hidden_@favv.be www.favv.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348373 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348373 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FAVV-FAVV_DGLABO_CPM_2020-F02 Sécurité alimentaire

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre, procédure ouverte, pour la réalisation d'analyses pour le compte de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

FAVV-FAVV_DGLABO_CPM_2020-F02_0

Le présent marché concerne la réalisation d'analyses pour l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Geraamde totale waarde: 3543000.00

Melle

Perceel nr.: 1

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle (et à analyser dans le délai standard prévu pour les échantillons non urgents).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Gembloux

Perceel nr.: 2

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux (et à analyser dans le délai standard prévu pour les échantillons non urgents).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Melle urgent

Perceel nr.: 3

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle (et pour lesquels une analyse urgente est demandée).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Gembloux Urgent

Perceel nr.: 4

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux (et pour lesquels une analyse urgente est demandée).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir chapitre 11.1.1.3 du document de la consultation.

Le soumissionnaire doit être agréé conformément à l'arrêté royal du 3.8.2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.

AFDELING: PROCEDURE

80 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-29 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-29 Plaatselijke tijd: 10:00

Food Safety Center, local K04/120218, 4 e étage, Boulevard du Jardin Botanique 55, 1000 Bruxelles.

Publique.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499 www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499 www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 0267.387.230_65 Food Safety Center, Boulevard du Jardin Botanique 55 Bruxelles 1000 Yasmine Ghafir Telefoon: +32 2118726 _hidden_@favv.be www.favv.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348373 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348373 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FAVV-FAVV_DGLABO_CPM_2020-F02 Sécurité alimentaire

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre, procédure ouverte, pour la réalisation d'analyses pour le compte de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

FAVV-FAVV_DGLABO_CPM_2020-F02_0

Le présent marché concerne la réalisation d'analyses pour l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Geraamde totale waarde: 3543000.00

Melle

Perceel nr.: 1

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle (et à analyser dans le délai standard prévu pour les échantillons non urgents).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Gembloux

Perceel nr.: 2

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux (et à analyser dans le délai standard prévu pour les échantillons non urgents).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Melle urgent

Perceel nr.: 3

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle (et pour lesquels une analyse urgente est demandée).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Gembloux Urgent

Perceel nr.: 4

Échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux (et pour lesquels une analyse urgente est demandée).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir chapitre 11.1.1.3 du document de la consultation.

Le soumissionnaire doit être agréé conformément à l'arrêté royal du 3.8.2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.

AFDELING: PROCEDURE

80 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-29 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-29 Plaatselijke tijd: 10:00

Food Safety Center, local K04/120218, 4 e étage, Boulevard du Jardin Botanique 55, 1000 Bruxelles.

Publique.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499 www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499 www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-24

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 0267.387.230_65 Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55 Brussel 1000 Yasmine Ghafir Telefoon: +32 2118726 _hidden_@favv.be www.favv.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348373 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348373 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FAVV-FAVV_DGLABO_CPM_2020-F02 Voedselveiligheid

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst, openbare procedure, voor het uitvoeren van analyses voor rekening van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

FAVV-FAVV_DGLABO_CPM_2020-F02_0

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van analyses voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Geraamde totale waarde: 3543000.00

Melle

Perceel nr.: 1

Monsters aangeboden via het dispatchingcentrum te Melle (en te analyseren binnen een standaard doorlooptijd van toepassing voor niet-dringende monsters).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Gembloux

Perceel nr.: 2

Monsters aangeboden via het dispatchingcentrum te Gembloux (en te analyseren binnen een standaard doorlooptijd van toepassing voor niet-dringende monsters).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Melle dringend

Perceel nr.: 3

Monsters aangeboden via het dispatchingcentrum te Melle (en waarvoor een dringende analyse gevraagd wordt).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

Gembloux dringend

Perceel nr.: 4

Monsters aangeboden via het dispatchingcentrum te Gemloux (en waarvoor een dringende analyse gevraagd wordt).

Gunningscriteria Aanvang 2019-10-01 Einde 2022-01-15

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie hoofdstuk 11.1.1.3 in de aanbestedingstuk.

De inschrijver dient erkend te zijn conform het Koninklijk Besluit van 3.8.2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen.

AFDELING: PROCEDURE

80 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-29 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-29 Plaatselijke tijd: 10:00

Food Safety Center, lokaal K04/120218, 4 e verdieping, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel.

Openbaar

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499 www.raadvst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499 www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-24