Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171679
Publicatiedatum:26/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Aanleg drainage transportriool, renovatie buitenruimte en 30km maatregel Linquenda D
Aanbestedende overheid:
Gemeente Haarlemmermeer 381942865

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45222000
Beschrijving:
Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Haarlemmermeer 381942865 Raadhuisplein 1 Hoofddorp 2132 TZ Wouter Boekholt Telefoon: +31 618287188 _hidden_@haarlemmermeer.nl http://www.haarlemmermeer.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanleg drainage transportriool, renovatie buitenruimte en 30km maatregel Linquenda D

19-008

Aanleg DT-riool, renovatie buitenruimte en 30km/uur maatregelen

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2222000.0

Nieuw Vennep

1 project

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-196291 Opdracht nr.: 1

Aanleg drainage transportriool, renovatie buitenruimte en 30km maatregel Linquenda D

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-14 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Kroeze Infra B.V. 34168885 Parkweg 33 BEESD 4153XK Telefoon: +31 345684475 _hidden_@kroezeinfrabv.nl Fax: +31 345684436 http://www.kroezeinfrabv.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2222000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Holland Haarlem Telefoon: +31 883616100 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-26


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/501d0e712676f4772abc7497ffea244a/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171679/documenten/4668649/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 221341
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 164275, publicatiedatum: 2019-04-26T11:45:07.394, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false