Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171908
Publicatiedatum:31/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Voluntary ex ante transparency notice
Land:TNL
Onderwerp:
Inkoop Garanties van Oorsprong - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf
Aanbestedende overheid:
Alliander N.V. 552705633

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
09310000, 71314000
Beschrijving:
Elektriciteit.
Energie en aanverwante diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Alliander N.V. 552705633 Utrechtseweg 68, t.a.v. de heer Jan Stokman (jan.stokman@alliander.com) ARNHEM 6812AH Stephanie van Duin Telefoon: +31 652400361 _hidden_@alliander.com https://www.liander.nl/mkb

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Inkoop Garanties van Oorsprong - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Richtlijn2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad

Aankoop van max. 440.000/jaar Garanties van Oorsprong in het kader van de duurzaamheidsstrategie van Liander NV. De aankoop betreft 1 aankoop die 2 maal wordt aangekondigd; 1 maal onder Richtlijn2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad en 1 maal onder Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad. Ter compensatie van het netverlies op haar elektriciteitsnet, koopt Liander NV bij diverse partijen elektriciteit in. Liander NV zet erop in om een groot percentage van haar stroom groen in te kopen, bij voorkeur stroom gewonnen uit windenergie. Vergroening van de inkoop van elektriciteit ter dekking van het netverlies gebeurt door middel van de aankoop van Garanties van Oorsprong.

Vanwege bedrijfsvertrouwelijkheid en de concurrentiepositie zal de waarde van de aanbesteding niet worden weergegeven.

0.01

Nederland

Aankoop van max. 440.000/jaar Garanties van Oorsprong

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Beste prijs-kwaliteit verhouding Weging: 100

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

• De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

Verklaring:

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad is niet van toepassing om de volgende 2 redenen. Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad is uitsluitend van toepassing op inkoop die verband houdt met relevante activiteiten. Met betrekking tot elektriciteit betreft het de volgende activiteiten:

a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit; of

b) de elektriciteitstoevoer naar deze netten.

De inkoop van Garanties van Oorsprong houdt geen verband met de exploitatie van vaste netten en is daarmee geen relevante activiteit in de zin van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad.

Vergroening van stroom is namelijk niet noodzakelijk voor het functioneren van het net. Voor zover de inkoop van Garanties van Oorsprong wel een relevante activiteit is, geldt dat deze inkoop is vrijgesteld op grond van art. 23 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad en art. 3.30 Aanbestedingswet 2012. Op grond van deze bepalingen is de inkoop van energie ter compensatie van netverlies door speciale-sectorbedrijven zoals Liander NV vrijgesteld van de aanbestedingsplicht. Deze algemene vrijstelling geldt zowel voor grijze als voor groene stroom. Groene stroom bestaat uit 2 componenten, te weten de energie en de Garanties van Oorsprong. Als dus wordt aangenomen dat de inkoop van Garanties van Oorsprong wel een relevante activiteit is, is de inkoop van de Garanties van Oorsprong (als onderdeel van de inkoop van groene stroom) door Liander NV vrijgesteld onder Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad. Ook Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad is niet van toepassing. Liander NV is geen publiekrechtelijke instelling.

Opdracht nr.: 1

Inkoop Garanties van Oorsprong - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-19 Naam en adres van de contractant: Ørsted Salg & Service A/S Kraftværksvej 53 Fredericia 7000 https://orsted.com/ Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Arnhem postbus 9030 Arnhem 6800 EM Telefoon: +31 883612000 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Arnhem

Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:

19/07/2019

Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Ørsted Salg & Service A/S

Kraftværksvej 53

Fredericia

7000

Denmark

NUTS-code: DK

Internetadres: https://orsted.com/

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen na publicatie van deze aankondiging. Er is sprake van een vervaltermijn. Dit houdt in dat eenieder die beroep wenst in te stellen dit moet doen door het aanhangig maken van een bodemprocedure of een kortgeding bij de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem binnen 20 dagen na deze aankondiging op straffe van verval van recht en niet-ontvankelijkverklaring in een bodemprocedure of een kort geding die/dat op een latere datum aanhangig wordt gemaakt.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-31


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/d9b88d990801b0191b86cef3915c9da7/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171908/documenten/4672413/content

typePublicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Leveringen
procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking
kenmerk: 233491
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false