Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172133
Publicatiedatum:01/08/2019
Uiterste datum:24/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Basisrioleringsplan Amersfoort
Aanbestedende overheid:
Gemeente Amersfoort 451541026

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000, 90400000
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.
Diensten in verband met afvalwater.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Amersfoort 451541026 Stadhuisplein 1 Amersfoort 3811 LM Wim van Druenen Telefoon: +31 334695111 _hidden_@amersfoort.nl Fax: +31 334695468 http://www.amersfoort.nl http://www.amersfoort.nl/aanbestedingen https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9caa32e629e776adf1da8c6692de812b https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9caa32e629e776adf1da8c6692de812b

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Basisrioleringsplan Amersfoort

LO201907

Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) heeft een looptijd tot en met 2021. Om te komen tot een nieuw vGRP dient eerst een nieuw Basisrioleringsplan (BRP) te worden opgesteld. Een van de onderdelen hiervan is het uitvoeren van de klimaat stresstest ‘wateroverlast’. Hiermee wordt inzicht gekregen in locaties die kwetsbaar zijn voor extreme neerslag.

Amersfoort

De volgende werkzaamheden voor het nieuwe BRP maken onderdeel uit van deze uitvraag:

• Opbouwen van een rioleringsmodel, inclusief oppervlaktewater en 2D-maaiveldmodel.

• Validatie van het rioleringsmodel op basis van meetgegevens.

• Maken van hydraulische berekeningen bij verschillende (extreme) neerslagsituaties.

• Uitvoeren van de klimaatstresstest ‘wateroverlast’.

• Analyse van de modeluitkomsten:

o Toetsing van de modeluitkomsten aan het beleid.

o Vergelijking van de modeluitkomsten met bekende locaties met wateroverlast.

• Bepalen verbetermaatregelen om knelpunten (zoals wateroverlast) te beperken.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de gevraagde diensten Weging: 60 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40 Looptijd in maanden 16

Verlenging is in onderling overleg nader overeen te komen.

De looptijd van de opdracht zoals aangegeven in de aankondiging is indicatief, aangezien nog niet is te overzien wanneer alle overeengekomen diensten zijn afgerond.

Daarnaast kan er aanleiding ontstaan om aanvullende diensten uit te vragen.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

- Dekking tegen aansprakelijkheidsrisico’s

- Technische bekwaamheid,

- Duurzaamheid

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-24 Plaatselijke tijd: 14:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 2 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-24 Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Elektronische facturering is uitsluitend mogelijk na voorafgaand overleg.

Rechtbank Midden Nederland Utrecht Telefoon: +31 883620000 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 302233049 http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-01


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9caa32e629e776adf1da8c6692de812b/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9caa32e629e776adf1da8c6692de812b/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172133/documenten/4674987/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 233667
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false