Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172059
Publicatiedatum:01/08/2019
Uiterste datum:16/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Kockengen waterproof fase 6
Aanbestedende overheid:
Gemeente Stichtse Vecht 51681897

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45230000, 45232400, 45232440, 45233142, 45233162, 77310000
Beschrijving:
Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen.
Bouwwerkzaamheden voor riool.
Aanleggen van rioleringsbuizen.
Herstellen van wegen.
Aanleggen van fietspad.
Beplanten en onderhouden van groengebieden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Stichtse Vecht 51681897 Endelhovenlaan 1 Maarsen 3601GR Ludo Huisman Telefoon: +31 641376007 _hidden_@tenderpeople.nl http://www.stichtsevecht.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=129718 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=129718

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Kockengen waterproof fase 6

Gedurende de achterliggende jaren heeft het dorp Kockengen regelmatig last gehad van wateroverlast. Dit is onder andere veroorzaakt door de slappe bodem die zorgt voor een bodemdaling van enkele centimeters per jaar. Naar aanleiding van de hevige wateroverlast in 2014 is besloten het project Kockengen Waterproof op te starten. Gedurende een elftal fases wordt het dorp integraal opgehoogd. Deze ophoging zal gebeuren door gebruik te maken van lichte ophoogmaterialen, zodat de zettingen in de toekomst beperkt blijven. Tijdens deze ophoging zal ook de riolering vervangen worden en zullen diverse nutspartijen kabels en leidingen vernieuwen.

Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in hoofdstuk 2 van de bijbehorende selectieleidraad.

Kockengen

Voor een uitgebreidere omschrijving wordt verwezen naar de documenten gepubliceerd bij deze tender.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-09-24

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Midden-Nederland Utrecht Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-01


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/7d182a4171d8cc92164db3b0631f8bb5/action/interested

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Niet-openbaar
kenmerk: 233807
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false