Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172299
Publicatiedatum:05/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Regio NoordOost - Realisatie RD Veluwe 2019 D-002883
Aanbestedende overheid:
ProRail B.V. 381962604

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45234000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ProRail B.V. 381962604 Moreelsepark 3 Utrecht 3511 EP M.F. van Galen _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Regio NoordOost - Realisatie RD Veluwe 2019 D-002883

D-002883

De aanbesteding vindt plaats als een niet-openbare procedure op grond van het ARN2016 Deel II alsmede de Europese als oproep tot mededinging gepubliceerde Erkenningsregeling ProRail (EP2016), branchedeel Spooraannemers.

De werkzaamheden betreffen het uitvoeren bovenbouwvernieuwingswerkzaamheden in het PGO-gebied Veluwe voor het kasjaar 2019

4298990.0

Gelderland

zie aanbestedingsdossier

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Veilig bewust certificaat Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: CO2-Prestatieladder Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaam Materiaalgebruik Weging: 0 Kostencriterium Naam: Prijs (voor UAV-gc) Weging: 0

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 162-335268 Opdracht nr.: 1

Regio NoordOost - Realisatie RD Veluwe 2019 D-002883

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-12-03 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: BAM Infra Rail B.V. 23041121 Stadionstraat 40 BREDA 4815NG Telefoon: +31 651464578 _hidden_@bam.com http://www.bam.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4298990.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

nvt

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016 Utrecht _hidden_@prorail.nl https://www.prorail.nl/leveranciers Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-05


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/99581b9844e66f83706de168f1d47454/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172299/documenten/4677597/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren
juridischKader: ARN2016 en Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Onderhandse procedure
kenmerk: 185954
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false