Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2019 - 374494-2019
Publicatiedatum:08/08/2019
Uiterste datum:12/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Consommables médicaux
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33140000
Beschrijving:
Medische verbruiksartikelen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862 Corneel Heymanslaan 10 Gent 9000 Mevrouw Veronique De Boever Telefoon: +32 93321615 _hidden_@uzgent.be Fax: +32 93323853 www.uzgent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2026/UJ/2019 https://eten.publicprocurement.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het leveren van maskers, mutsen, schorten, overschoenen, halsverwarmers, bodywarmers en beschermbrillen

OP/AVE/VDB/D34190032

Zie II.1.1

Maskers zonder schild

Perceel nr.: 1

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Maskers met schild

Perceel nr.: 2

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Hoogfiltratiemaskers

Perceel nr.: 3

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Hoogfiltratiemaskers - dual

Perceel nr.: 4

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Mutsen

Perceel nr.: 5

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Schorten

Perceel nr.: 6

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Toegestane opties (Het UZ Gent wenst de optie te bekijken om bij dit perceel ook 250 houders voor de gele beschermende schorten aan te kopen die voldoen aan volgende kenmerken. De optie is geen uitsluitingsgrond indien deze niet aanwezig is in uw aanbieding.

• De inhoud van de houder dient voldoende groot te zijn voor ongeveer 50 à 75 schorten. Dit mag meer zijn, maar de houder mag niet te groot worden.

• Het formaat van de houder dient afgestemd te zijn op het formaat van de schorten zelf.

• De houder is gemakkelijk te onderhouden en te reinigen.

• Houder is bij voorkeur afsluitbaar met een gleuf waaruit men de schort kan nemen en waardoor er geen stof in de houder kan vallen.

• De houder mag geen scherpe randen bevatten

• Houder is gemakkelijk op te hangen, zowel aan de muur als aan brede leuningen

• De schorten kunnen op eenvoudige wijze per stuk uit de houder genomen worden, zonder dat er meerdere schorten meekomen)

Non woven overschoenen

Perceel nr.: 7

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Disposable halsverwarmers

Perceel nr.: 8

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Disposable bodywarmers

Perceel nr.: 9

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Beschermbrillen

Perceel nr.: 10

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Veiligheidsbrillen

Perceel nr.: 11

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Maskers en mutsen pediatrie

Perceel nr.: 12

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Toegestane opties (Niet gespecifieerd)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

* * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

- niet in staat van faillissement verkeert,

- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren.

1. Per perceel waarvoor de inschrijver een offerte indient:

Perceel 1: gemiddelde jaaromzet van min. 65 000,00 euro over de laatste 3 boekjaren.

Perceel 2: gemiddelde jaaromzet van min. 55 000,00 euro over de laatste 3 boekjaren.

Perceel 6: gemiddelde jaaromzet van min. 45 000,00 euro over de laatste 3 boekjaren.

Als de inschrijver bv. een offerte indient voor perceel 1 en 2 samen, bedraagt zijn gemiddelde jaaromzet minimaal 120 000 euro over de laatste 3 boekjaren.

Voor de overige percelen wordt geen minimum jaaromzet gevraagd.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

1. Per perceel dient de inschrijver minimum 2 ziekenhuisreferenties van een gelijkaardige opdracht, incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres), in.

Leveringen aan het UZ Gent mogen niet opgegeven worden als referentie.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-10 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-12 Plaatselijke tijd: 10:00

Vergaderzaal Aankoopdienst - Ingang 75 - route 7515 - 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II), Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad Van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-05


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862 Corneel Heymanslaan 10 Gent 9000 Mevrouw Veronique De Boever Telefoon: +32 93321615 _hidden_@uzgent.be Fax: +32 93323853 www.uzgent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2026/UJ/2019 https://eten.publicprocurement.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het leveren van maskers, mutsen, schorten, overschoenen, halsverwarmers, bodywarmers en beschermbrillen

OP/AVE/VDB/D34190032

Zie II.1.1

Maskers zonder schild

Perceel nr.: 1

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Maskers met schild

Perceel nr.: 2

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Hoogfiltratiemaskers

Perceel nr.: 3

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Hoogfiltratiemaskers - dual

Perceel nr.: 4

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Mutsen

Perceel nr.: 5

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Schorten

Perceel nr.: 6

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Toegestane opties (Het UZ Gent wenst de optie te bekijken om bij dit perceel ook 250 houders voor de gele beschermende schorten aan te kopen die voldoen aan volgende kenmerken. De optie is geen uitsluitingsgrond indien deze niet aanwezig is in uw aanbieding.

• De inhoud van de houder dient voldoende groot te zijn voor ongeveer 50 à 75 schorten. Dit mag meer zijn, maar de houder mag niet te groot worden.

• Het formaat van de houder dient afgestemd te zijn op het formaat van de schorten zelf.

• De houder is gemakkelijk te onderhouden en te reinigen.

• Houder is bij voorkeur afsluitbaar met een gleuf waaruit men de schort kan nemen en waardoor er geen stof in de houder kan vallen.

• De houder mag geen scherpe randen bevatten

• Houder is gemakkelijk op te hangen, zowel aan de muur als aan brede leuningen

• De schorten kunnen op eenvoudige wijze per stuk uit de houder genomen worden, zonder dat er meerdere schorten meekomen)

Non woven overschoenen

Perceel nr.: 7

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Disposable halsverwarmers

Perceel nr.: 8

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Disposable bodywarmers

Perceel nr.: 9

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Beschermbrillen

Perceel nr.: 10

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Veiligheidsbrillen

Perceel nr.: 11

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Maskers en mutsen pediatrie

Perceel nr.: 12

Centraal Magazijn, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Toegestane opties (Niet gespecifieerd)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

* * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

- niet in staat van faillissement verkeert,

- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren.

1. Per perceel waarvoor de inschrijver een offerte indient:

Perceel 1: gemiddelde jaaromzet van min. 65 000,00 euro over de laatste 3 boekjaren.

Perceel 2: gemiddelde jaaromzet van min. 55 000,00 euro over de laatste 3 boekjaren.

Perceel 6: gemiddelde jaaromzet van min. 45 000,00 euro over de laatste 3 boekjaren.

Als de inschrijver bv. een offerte indient voor perceel 1 en 2 samen, bedraagt zijn gemiddelde jaaromzet minimaal 120 000 euro over de laatste 3 boekjaren.

Voor de overige percelen wordt geen minimum jaaromzet gevraagd.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

1. Per perceel dient de inschrijver minimum 2 ziekenhuisreferenties van een gelijkaardige opdracht, incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres), in.

Leveringen aan het UZ Gent mogen niet opgegeven worden als referentie.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-10 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-12 Plaatselijke tijd: 10:00

Vergaderzaal Aankoopdienst - Ingang 75 - route 7515 - 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II), Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad Van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-05