Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2019 - 374573-2019
Publicatiedatum:08/08/2019
Uiterste datum:10/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Système d'automatisation
Aanbestedende overheid:
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW ZNA

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48921000
Beschrijving:
Automatiseringssysteem.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW ZNA Leopoldstraat 26 Antwerpen 2000 Mevrouw Assunta Lombardo Telefoon: +32 32177466 _hidden_@zna.be Fax: +32 32177659 www.zna.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/575/GN/2019 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een KUA (kleding uitgifte automaat) voor hangende kledij, een KUA voor geplooide kledij en KIA's (kleding inname automaat).

2019/083

Zie II.2.4

ZNA Cadix, Kempenstraat 100 - 2030 Antwerpen

Huidig bestek heeft betrekking op de levering, installatie, indienststelling, en het onderhoud van een automatisch distributiesysteem voor hangende werkkledij in het nieuwbouwziekenhuis (inplantingsplan bij het bestek gevoegd) en idem dito voor een kastsysteem voor geplooide kledij genaamd Mini Kua/Kia.

Voor deze installatie wordt door het ziekenhuis aan de opdrachtnemer een ruimte ter beschikking gesteld (zie bijgevoegde zoneplannen) waarbinnen dit alles dient gerealiseerd te worden. Er bestaat de mogelijkheid om een plaatsbezoek te organiseren op aanvraag.

De inschrijver zorgt ervoor dat de aangeboden apparatuur compatibel is met reeds aanwezige installaties van derden waarop aangesloten moet worden. Indien blijkt tijdens de looptijd van het contract dat er koppelstukken of werkzaamheden nodig zijn om dit te verzekeren, biedt hij deze kosteloos aan.

Het ziekenhuis wenst een snelle, beheerde en gegarandeerde bediening door deze installaties.

Bij de uitwerking van de automatisering dient rekening te worden gehouden met de gebruikersprofielen. De kledij-uitgifteautomaat zal zowel semi-gepersonaliseerde als gepersonaliseerde kledij moeten kunnen beleveren.

Een uitgebreide rapportering, die door de medewerkers van het ziekenhuis onmiddellijk kan opgevraagd worden, dient ter beschikking gesteld te worden. Deze rapportering moet ons toelaten om de ter beschikking gestelde beroepskledij in de gepaste hoeveelheden te kunnen aankopen of huren. Er moet voldoende flexibiliteit aanwezig zijn om de maatvoering periodisch te kunnen aanpassen, overzichten te genereren van het aantal verbruikte stuks per drager en per tijdsperiode, tracering van wie welk stuk beroepskledij heeft gedragen in een bepaalde tijdsperiode om schade aan de beroepskledij te kunnen toewijzen.

Het systeem dient ook over voldoende back-up scenario's te beschikken zodat de dienstverlening aan het personeel en de artsen steeds kan gegarandeerd worden.

De inschrijver voorziet in alle mogelijke materialen en aanpassingen om tot een mooi afgewerkt en prima functionerend geheel te komen, inclusief de nodige keuringen en attesten.

De inschrijver dient een degelijke opleiding voor de key-users (technische dienst, housekeeping, gebruikers,...) te voorzien. Dit moet inbegrepen zijn in de prijs van de installatie. Ook moeten er instructiekaarten aangeleverd worden die de werkwijze van het systeem in kaart brengen (quick reference quide per type gebruiker).

Leveringsplaats: ZNA Cadix - Kempenstraat 100 - 2030 Antwerpen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Nazorg Weging: 25 Prijs Weging: 50 Aanvang 2020-04-01 Einde 2020-07-14 3

Op 3 beste kandidaten ontvangen het bestek. De selectie zal gebeuren op basis van de uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* De inschrijver dient te verklaren zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikelen 67 t.e.m. 69, van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Hij kan dit aantonen overeenkomstig onderstaande richtlijnen.

- Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

-- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

-- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

- Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-attest).

In toepassing van artikel 62 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.

- In navolging van art. 68 van het KB van 18.6.2017 moet de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (fiscaal attest).Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In toepassing van artikel 62 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen fiscaal attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen,

- Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbesteder, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid, de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan d...(zie opdrachtdocumenten)

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A

Zeer Laag risico

B

Laag risico

C

Gemiddeld risico

D

Hoog risico

E

Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

Minimumeis: uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient A, B of C te zijn.

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht in de gezondheidssector en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens) die bevestigen dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd.

2. Een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

3. Compliancy processen: systeem voor het beheer van de toeleveringsketen en traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de opdracht. Deze processen tonen aan dat m.n. CE-attest, EG-conformiteitverklaringen en Nederlandstalige handleidingen standaard aan te leveren zijn en conform de vigerende wetten, reglementen inzake milieu, veiligheid en gezondheid en aan de andere voorwaarden op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid die niet opgelegd worden door de vigerende wetten, maar die onontbeerlijk zijn, geproduceerd worden.

4. De contactpersonen en de personen die in contact zullen zijn met het personeel en de artsen dienen het Nederlands machtig te zijn, zowel voor wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als voor wat betreft de opleidingen.

1. De kandidaat levert minimaal 3 referenties vergezeld van de gevraagde informatie: contactpersonen, omvang, maand van aanvang van de opdracht en maand van beëindiging van de opdracht.

2. De kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming 1 van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor.

3. De kandidaat bevestigt expliciet dat hij over dergelijk systeem beschikt en toont dit aan de hand van recente voorbeeld attesten, verklaringen en handleidingen.

4. Minimumeis: de contactpersonen en de personen die in contact zullen zijn met het personeel en de artsen dienen het Nederlands machtig te zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als voor wat betreft de opleidingen

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen n.v.t. Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW ZNA Leopoldstraat 26 Antwerpen 2000 Mevrouw Assunta Lombardo Telefoon: +32 32177466 _hidden_@zna.be Fax: +32 32177659 www.zna.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/575/GN/2019 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een KUA (kleding uitgifte automaat) voor hangende kledij, een KUA voor geplooide kledij en KIA's (kleding inname automaat).

2019/083

Zie II.2.4

ZNA Cadix, Kempenstraat 100 - 2030 Antwerpen

Huidig bestek heeft betrekking op de levering, installatie, indienststelling, en het onderhoud van een automatisch distributiesysteem voor hangende werkkledij in het nieuwbouwziekenhuis (inplantingsplan bij het bestek gevoegd) en idem dito voor een kastsysteem voor geplooide kledij genaamd Mini Kua/Kia.

Voor deze installatie wordt door het ziekenhuis aan de opdrachtnemer een ruimte ter beschikking gesteld (zie bijgevoegde zoneplannen) waarbinnen dit alles dient gerealiseerd te worden. Er bestaat de mogelijkheid om een plaatsbezoek te organiseren op aanvraag.

De inschrijver zorgt ervoor dat de aangeboden apparatuur compatibel is met reeds aanwezige installaties van derden waarop aangesloten moet worden. Indien blijkt tijdens de looptijd van het contract dat er koppelstukken of werkzaamheden nodig zijn om dit te verzekeren, biedt hij deze kosteloos aan.

Het ziekenhuis wenst een snelle, beheerde en gegarandeerde bediening door deze installaties.

Bij de uitwerking van de automatisering dient rekening te worden gehouden met de gebruikersprofielen. De kledij-uitgifteautomaat zal zowel semi-gepersonaliseerde als gepersonaliseerde kledij moeten kunnen beleveren.

Een uitgebreide rapportering, die door de medewerkers van het ziekenhuis onmiddellijk kan opgevraagd worden, dient ter beschikking gesteld te worden. Deze rapportering moet ons toelaten om de ter beschikking gestelde beroepskledij in de gepaste hoeveelheden te kunnen aankopen of huren. Er moet voldoende flexibiliteit aanwezig zijn om de maatvoering periodisch te kunnen aanpassen, overzichten te genereren van het aantal verbruikte stuks per drager en per tijdsperiode, tracering van wie welk stuk beroepskledij heeft gedragen in een bepaalde tijdsperiode om schade aan de beroepskledij te kunnen toewijzen.

Het systeem dient ook over voldoende back-up scenario's te beschikken zodat de dienstverlening aan het personeel en de artsen steeds kan gegarandeerd worden.

De inschrijver voorziet in alle mogelijke materialen en aanpassingen om tot een mooi afgewerkt en prima functionerend geheel te komen, inclusief de nodige keuringen en attesten.

De inschrijver dient een degelijke opleiding voor de key-users (technische dienst, housekeeping, gebruikers,...) te voorzien. Dit moet inbegrepen zijn in de prijs van de installatie. Ook moeten er instructiekaarten aangeleverd worden die de werkwijze van het systeem in kaart brengen (quick reference quide per type gebruiker).

Leveringsplaats: ZNA Cadix - Kempenstraat 100 - 2030 Antwerpen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Nazorg Weging: 25 Prijs Weging: 50 Aanvang 2020-04-01 Einde 2020-07-14 3

Op 3 beste kandidaten ontvangen het bestek. De selectie zal gebeuren op basis van de uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* De inschrijver dient te verklaren zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikelen 67 t.e.m. 69, van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Hij kan dit aantonen overeenkomstig onderstaande richtlijnen.

- Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

-- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

-- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

- Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-attest).

In toepassing van artikel 62 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.

- In navolging van art. 68 van het KB van 18.6.2017 moet de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (fiscaal attest).Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In toepassing van artikel 62 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen fiscaal attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen,

- Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbesteder, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid, de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan d...(zie opdrachtdocumenten)

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A

Zeer Laag risico

B

Laag risico

C

Gemiddeld risico

D

Hoog risico

E

Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

Minimumeis: uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient A, B of C te zijn.

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht in de gezondheidssector en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens) die bevestigen dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd.

2. Een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

3. Compliancy processen: systeem voor het beheer van de toeleveringsketen en traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de opdracht. Deze processen tonen aan dat m.n. CE-attest, EG-conformiteitverklaringen en Nederlandstalige handleidingen standaard aan te leveren zijn en conform de vigerende wetten, reglementen inzake milieu, veiligheid en gezondheid en aan de andere voorwaarden op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid die niet opgelegd worden door de vigerende wetten, maar die onontbeerlijk zijn, geproduceerd worden.

4. De contactpersonen en de personen die in contact zullen zijn met het personeel en de artsen dienen het Nederlands machtig te zijn, zowel voor wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als voor wat betreft de opleidingen.

1. De kandidaat levert minimaal 3 referenties vergezeld van de gevraagde informatie: contactpersonen, omvang, maand van aanvang van de opdracht en maand van beëindiging van de opdracht.

2. De kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming 1 van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor.

3. De kandidaat bevestigt expliciet dat hij over dergelijk systeem beschikt en toont dit aan de hand van recente voorbeeld attesten, verklaringen en handleidingen.

4. Minimumeis: de contactpersonen en de personen die in contact zullen zijn met het personeel en de artsen dienen het Nederlands machtig te zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als voor wat betreft de opleidingen

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen n.v.t. Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07