Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172565
Publicatiedatum:08/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Voluntary ex ante transparency notice
Land:TNL
Onderwerp:
Actieve visbemonstering randmeren
Aanbestedende overheid:
Rijkswaterstaat CIV 362069499

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
77700000
Beschrijving:
Diensten in verband met visserij.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijkswaterstaat CIV 362069499 Derde Werelddreef 1 Delft 2622 HA Thijs van Mullem Telefoon: +31 620490274 _hidden_@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Actieve visbemonstering randmeren

31151279

Rijkswaterstaat is als waterkwaliteitsbeheerder van de Rijkswateren verantwoordelijk voor de monitoring van vis in deze wateren. Sinds 1992 laat RWS op verschillende manieren een inventarisatie van de visstand in de Rijkswateren maken als onderdeel van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Onderdeel hiervan is actieve visbemonstering in de Randmeren. De opdracht omvat de uitvoering van de actieve visbemonstering binnen de Randmeren met de daaronder vallende waterlichamen en habitats en met gebruik van boomkor, zegen, stort- en wonderkuil en elektroschepnet.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165000.0

De opdracht omvat de jaarlijkse uitvoering van de actieve visbemonstering binnen de Randmeren met de daaronder vallende waterlichamen en habitats en met gebruik van boomkor, zegen, stort- en wonderkuil en elektroschepnet.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

De actieve visbemonstering van de Randmeren wordt uitgevoerd met twee verschillende vangtuigen waaronder de stort- en wonderkuil. Vanwege de aanwezigheid van veel waterplanten in de Randmeren zijn andere typen vangtuigen niet geschikt voor een efficiënte en representatieve bemonstering. Zowel de stortkuil als de wonderkuil mogen echter niet voor commerciële visvangst worden gebruikt, maar slechts alléén voor onderzoek. Daarom is, naast een verplichte ontheffing van de Wet Natuurbescherming voor het mogen vissen in Natura2000 gebieden, ook een ontheffing nodig voor het gebruik van deze vangtuigen.

Daarnaast is ruime ervaring met het vissen van deze vangtuigen noodzakelijk. Niet alleen vanwege de veiligheid, daar het vangtuig tussen twee boten getrokken wordt en de bemonstering bovendien ’s nachts dient te worden uitgevoerd, maar ook omdat het “spelen” met de hoogte van het net in relatie tot de waterdiepte en vegetatie grote invloed heeft in het rendement en efficiëntie van de bemonstering en daarmee dus op de resultaten van het onderzoek.

Volgens Rijkswaterstaat is er maar één organisatie die kan voldoen aan de ontheffingen van de vangtuigen in combinatie met de gevraagde ruime ervaring waardoor de kwaliteit van de bemonstering wordt gewaarborgd.

Opdracht nr.: 1

Actieve visbemonstering randmeren

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-07 Naam en adres van de contractant: ATKB Prins Bernhardlaan 147 Middelharnis 3241 TA Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsprocedures Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/0489a50ca783779a780b1611816b9d29/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172565/documenten/4682251/content

typePublicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking
kenmerk: 234372
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false