Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172506
Publicatiedatum:08/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Nationaal openbare aanbesteding N344 Reconstructie Oude Molen en groot onderhoud
Aanbestedende overheid:
Provincie Overijssel 08218173 0000

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45200000, 45233141
Beschrijving:
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden.
Wegenonderhoud.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Provincie Overijssel 08218173 0000 Luttenbergstraat 2 Zwolle 8012 EE Maurice Huizinga Telefoon: +31 650070487 _hidden_@ssc-ons.nl https://www.ssc-ons.nl/ https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123446

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Nationaal openbare aanbesteding N344 Reconstructie Oude Molen en groot onderhoud

WK-2018-04

De Provincie Overijssel is voornemens een opdracht te verstrekken voor WK-2018-04, "N344 Reconstructie Oude Molen en groot onderhoud".

 

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen.

- Het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen.

- Het aanbrengen van (cementloze) betonverhardingen.

- Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het kunstwerk kruisend met de N332.

- Het opbreken en aanbrengen van betonelementen.

- Het verwijderen en aanbrengen van markeringen.

- Het uitvoeren van grondwerken.

- Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden.

- Het voorbereiden, treffen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4982000.00

Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel is voornemens een opdracht te verstrekken voor WK-2018-04, “N344 Reconstructie Oude Molen en groot onderhoud”.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

• Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen.

• Het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen.

• Het aanbrengen van (cementloze) betonverhardingen

• Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het kunstwerk kruisend met de N332.

• Het opbreken en aanbrengen van betonelementen.

• Het verwijderen en aanbrengen van markeringen.

• Het uitvoeren van grondwerken.

• Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden.

• Het voorbereiden, treffen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Bereikbaarheid en Doorstroming Weging: 1 Kwaliteitscriterium Naam: Communicatie en hinderbeleving Weging: 1 Kwaliteitscriterium Naam: Realisatieplanning en beheersen planning tijdslot week 41 Weging: 1 Prijs Weging: 1

AFDELING: PROCEDURE

N344 Reconstructie Oude Molen en groot onderhoud

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Twentse Weg- en Waterbouw B.V. Oldenzaal Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4982000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Overijssel Schuurmanstraat 2 Zwolle 8011 KP Zwolle Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9c8ec19655268fcecf79b4c40b2a1bd2/action/interested

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 224563
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 167848, publicatiedatum: 2019-06-12T20:41:43.534, typePublicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie , publicatieId: 165818, publicatiedatum: 2019-05-16T17:03:33.685, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false