Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 379966-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:BE
Onderwerp:
Pollution des sols
Aanbestedende overheid:
BOFAS 0474.553.197_17402

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90732000
Beschrijving:
Diensten in verband met bodemvervuiling.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BOFAS 0474.553.197_17402 Avenue Jules Bordetlaan 166, b1 Bruxelles 1140 M. Erik Goolaerts _hidden_@bofas.be www.bofas.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349758 Publication volontaire

Accord-cadre pour l'élaboration d’études de délimitation du sol, de plans d'assainissement et pour le suivi environnemental des travaux d'assainissement

BOFAS-T1400-F01_0

La mission a pour objectif la conclusion d’un accord-cadre avec plusieurs prestataires qui réaliseront des études de délimitation du sol et des plans d'assainissement et assureront le suivi environnemental des travaux d'assainissement. Cette mission est divisée en 2 lots: un lot pour la Flandre, en ce compris les dossiers néerlandophones à Bruxelles et un lot pour la Wallonie, en ce compris les dossiers francophones à Bruxelles.

Flandre, y compris Bruxelles (NL)

Perceel nr.: 1

Accord-cadre pour l'élaboration d'études de délimitation du sol, de projets d'assainissement et pour le suivi des travaux d'assainissement en Flandre, y compris les dossiers en néerlandophones à Bruxelles.

Wallonie, y compris Bruxelles (FR)

Perceel nr.: 2

Belgique.

Accord-cadre pour l'élaboration d'études de délimitation du sol, de projets d'assainissement et pour le suivi des travaux d'assainissement en Wallonie, y compris les dossiers en francophones à Bruxelles.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-09-16

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

BOFAS travaille avec sa propre plateforme d’appel d’offres pour l’appel d’offres de l’accord-cadre et des missions spécifiques.

Cette plateforme sera ouverte à partir du 26.8.2019 et les experts agréés en assainissement des sols intéressés pourront s’inscrire sur tenders.bofas.be.

Cette inscription est nécessaire pour pouvoir télécharger le cahier des charges et les autres documents du marché (après publication).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BOFAS 0474.553.197_17402 Avenue Jules Bordetlaan 166, b1 Bruxelles 1140 M. Erik Goolaerts _hidden_@bofas.be www.bofas.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349758 Publication volontaire

Accord-cadre pour l'élaboration d’études de délimitation du sol, de plans d'assainissement et pour le suivi environnemental des travaux d'assainissement

BOFAS-T1400-F01_0

La mission a pour objectif la conclusion d’un accord-cadre avec plusieurs prestataires qui réaliseront des études de délimitation du sol et des plans d'assainissement et assureront le suivi environnemental des travaux d'assainissement. Cette mission est divisée en 2 lots: un lot pour la Flandre, en ce compris les dossiers néerlandophones à Bruxelles et un lot pour la Wallonie, en ce compris les dossiers francophones à Bruxelles.

Flandre, y compris Bruxelles (NL)

Perceel nr.: 1

Accord-cadre pour l'élaboration d'études de délimitation du sol, de projets d'assainissement et pour le suivi des travaux d'assainissement en Flandre, y compris les dossiers en néerlandophones à Bruxelles.

Wallonie, y compris Bruxelles (FR)

Perceel nr.: 2

Belgique.

Accord-cadre pour l'élaboration d'études de délimitation du sol, de projets d'assainissement et pour le suivi des travaux d'assainissement en Wallonie, y compris les dossiers en francophones à Bruxelles.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-09-16

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

BOFAS travaille avec sa propre plateforme d’appel d’offres pour l’appel d’offres de l’accord-cadre et des missions spécifiques.

Cette plateforme sera ouverte à partir du 26.8.2019 et les experts agréés en assainissement des sols intéressés pourront s’inscrire sur tenders.bofas.be.

Cette inscription est nécessaire pour pouvoir télécharger le cahier des charges et les autres documents du marché (après publication).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BOFAS 0474.553.197_17402 Avenue Jules Bordetlaan 166 b1 Brussel 1140 De heer Erik Goolaerts _hidden_@bofas.be www.bofas.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349758 Vrijwillige publicatie

Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken

BOFAS-T1400-F01_0

De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere dienstverleners die afperkende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten zullen opstellen en de bodemsaneringswerken zullen opvolgen. De opdracht is onderverdeeld in 2 percelen:

- een perceel voor Vlaanderen met inbegrip van Nederlandstalige dossiers in Brussel, en

- een perceel voor Wallonië met inbegrip van Franstalige dossiers in Brussel.

Vlaanderen incl. Brussel (NL)

Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken voor Vlaanderen met inbegrip van Nederlandstalige dossiers in Brussel.

Wallonië incl. Brussel (FR)

Perceel nr.: 2

BELGIË

Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken voor Wallonië met inbegrip van Franstalige dossiers in Brussel.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-09-16

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

BOFAS werkt met een eigen tenderapplicatie voor de aanbesteding van de raamovereenkomst en van projectspecifieke opdrachten.

Vanaf 26.8.2019 zal deze applicatie worden opengesteld en kunnen geïnteresseerde erkende bodemsaneringsdeskundigen zich registreren op tenders.bofas.be

Deze registratie is nodig om het bestek en de andere opdrachtdocumenten te kunnen downloaden (na publicatie).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09