Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 379976-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:19/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Entretien des accotements
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45233229, 77211300, 77211400, 77211500, 77310000, 77341000
Beschrijving:
Onderhoud van bermen.
Rooien van bomen.
Vellen van bomen.
Onderhouden van bomen.
Beplanten en onderhouden van groengebieden.
Snoeien van bomen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464 Diestsepoort 6 bus 81 Leuven 3000 Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Telefoon: +32 16665801 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349436 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349436 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+Vl-Br-X21%2F0%2F478-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Beheer van houtige vegetatie in de provincie Vlaams-Brabant: A-wegen

AWV Vl-Br-X21/0/478-F02_0

Het doel van deze aanneming is 2-ledig:

1. De verkeersveiligheid op de autosnel- en ringwegen (incl. toegangscomplexen en verkeerswisselaars) van de provincie Vlaams-Brabant verbeteren door het in hakhout zetten van beplantingen die een gevaar kunnen betekenen voor de weggebruiker. Zoals daar zijn:

- Slechte zichtbaarheid in bochten door overgroeiing;

- Slechte zichtbaarheid van verkeersborden en vangrails door overgroeiing;

- Pechstroken waarvan het gabarit niet volledig is gevrijwaard door overgroeiing;

- Vallende takken en bomen op de rijweg.

2. De ecologische functie van de beplantingen op de autosnel- en ringwegen (incl. toegangscomplexen en verkeerswisselaars) in Vlaams-Brabant een hogere natuurwaarde geven door het uitvoeren van beheerswerken aan deze beplantingen..

Provincie Vlaams-Brabant

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- Rooien van houtachtige gewassen,

- Dunnen van houtachtige gewassen,

- Verjongen van houtachtige gewassen,

- Snoeien en vellen van houtachtige gewassen,

- Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn,

- Het verwijderen van zwerfvuil in de werkzone,

- Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken,

- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Gunningscriteria Looptijd in dagen 365

Voor de verlengingsclausule wordt verwezen naar art. 57 van het bestek

Wordt opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen (uitgedrukt in werkdagen) gedurende 1 kalenderjaar. Dit contract kan eventueel 1 tot 3 maal worden verlengd, telkens met een nieuwe periode van 1 kalenderjaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18.4.2017 zijn van toepassing

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 13:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 13:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464 Diestsepoort 6 bus 81 Leuven 3000 Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Telefoon: +32 16665801 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349436 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349436 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+Vl-Br-X21%2F0%2F478-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Beheer van houtige vegetatie in de provincie Vlaams-Brabant: A-wegen

AWV Vl-Br-X21/0/478-F02_0

Het doel van deze aanneming is 2-ledig:

1. De verkeersveiligheid op de autosnel- en ringwegen (incl. toegangscomplexen en verkeerswisselaars) van de provincie Vlaams-Brabant verbeteren door het in hakhout zetten van beplantingen die een gevaar kunnen betekenen voor de weggebruiker. Zoals daar zijn:

- Slechte zichtbaarheid in bochten door overgroeiing;

- Slechte zichtbaarheid van verkeersborden en vangrails door overgroeiing;

- Pechstroken waarvan het gabarit niet volledig is gevrijwaard door overgroeiing;

- Vallende takken en bomen op de rijweg.

2. De ecologische functie van de beplantingen op de autosnel- en ringwegen (incl. toegangscomplexen en verkeerswisselaars) in Vlaams-Brabant een hogere natuurwaarde geven door het uitvoeren van beheerswerken aan deze beplantingen..

Provincie Vlaams-Brabant

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- Rooien van houtachtige gewassen,

- Dunnen van houtachtige gewassen,

- Verjongen van houtachtige gewassen,

- Snoeien en vellen van houtachtige gewassen,

- Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn,

- Het verwijderen van zwerfvuil in de werkzone,

- Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken,

- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Gunningscriteria Looptijd in dagen 365

Voor de verlengingsclausule wordt verwezen naar art. 57 van het bestek

Wordt opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen (uitgedrukt in werkdagen) gedurende 1 kalenderjaar. Dit contract kan eventueel 1 tot 3 maal worden verlengd, telkens met een nieuwe periode van 1 kalenderjaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18.4.2017 zijn van toepassing

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 13:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 13:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08