Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 379980-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:19/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services divers d'ingénierie
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71330000, 71540000, 75100000, 79810000
Beschrijving:
Diverse technische dienstverlening.
Coördinatie van bouwwerkzaamheden.
Administratiediensten.
Drukkerijdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464 Diestsepoort 6 bus 81 Leuven 3000 Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Telefoon: +32 16665750 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349441 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349441 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+Vl-Br-X21%2FR22%2F49-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Herinrichting R22- R0 te Machelen: Projectcoördinatie, Minder-Hinder Coördinatie & Ondersteuning projectcommunicatie

AWV Vl-Br-X21/R22/49-F02_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21 o Wet Overheidsopdrachten.

Het voorwerp van de opdracht is

- Het verzekeren van de minder hinder coördinatie van de verschillende investeringsprojecten in het globale projectgebied,

- De externe communicatie i.v.m. de werken voor en tijdens hun uitvoering: coördinatie, voorbereiding en uitvoering van de communicatieacties.

Het plannen van de verschillende projecten (zie 1.4 Beschrijving van de opdracht) om interferentie te beperken. Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:

- 71330000-0

- 71540000-5

- 75100000-7

- 79810000-5

Machelen

In de omgeving van de R22 - Woluwelaan te Machelen zijn verscheidene grote investeringsprojecten gepland of reeds in uitvoering. Een uitgebreide en overkoepelende projectcoördinatie, minder-hinder coördinatie en -communicatie voor deze projecten is aangewezen.

Het betreft volgende projecten en partijen:

- AWV: herinrichting R22 en aanleg tram/busbaan

- De Werkvennootschap: aanleg tram/busbaan

- Uplace nv: oprichting complex

- Regie der gebouwen: bouw gevangenis te Haren

- VMM: project ‘Open Woluwe’: openleggen ingekokerde Woluwe (binnen werfzone AWV)

Het is de bedoeling om via voorliggend dienstencontract volgende diensten overkoepelend te laten verzorgen voor de bovenvermelde projecten:

- Opvolgen van planning en coördinatie van de diverse projecten

- Minder-hinder communicatie (bereikbaarheid aangelanden)

- Opmaak voortgangsberichten (beperkte globale communicatie)

- Opvolgen van website ‘werkenwoluwelaan.be’ en behandeling van vragen en klachten via algemeen mailadres.

Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

Gunningscriteria Looptijd in dagen 365

Voor de verlengingsclausules wordt verwezen naar art. 57 lid 2 van het bestek

Voor de uitvoeringstermijn wordt verwezen naar art. 76 van het bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18.4.2017 zijn van toepassing

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464 Diestsepoort 6 bus 81 Leuven 3000 Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Telefoon: +32 16665750 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349441 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349441 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+Vl-Br-X21%2FR22%2F49-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Herinrichting R22- R0 te Machelen: Projectcoördinatie, Minder-Hinder Coördinatie & Ondersteuning projectcommunicatie

AWV Vl-Br-X21/R22/49-F02_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21 o Wet Overheidsopdrachten.

Het voorwerp van de opdracht is

- Het verzekeren van de minder hinder coördinatie van de verschillende investeringsprojecten in het globale projectgebied,

- De externe communicatie i.v.m. de werken voor en tijdens hun uitvoering: coördinatie, voorbereiding en uitvoering van de communicatieacties.

Het plannen van de verschillende projecten (zie 1.4 Beschrijving van de opdracht) om interferentie te beperken. Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:

- 71330000-0

- 71540000-5

- 75100000-7

- 79810000-5

Machelen

In de omgeving van de R22 - Woluwelaan te Machelen zijn verscheidene grote investeringsprojecten gepland of reeds in uitvoering. Een uitgebreide en overkoepelende projectcoördinatie, minder-hinder coördinatie en -communicatie voor deze projecten is aangewezen.

Het betreft volgende projecten en partijen:

- AWV: herinrichting R22 en aanleg tram/busbaan

- De Werkvennootschap: aanleg tram/busbaan

- Uplace nv: oprichting complex

- Regie der gebouwen: bouw gevangenis te Haren

- VMM: project ‘Open Woluwe’: openleggen ingekokerde Woluwe (binnen werfzone AWV)

Het is de bedoeling om via voorliggend dienstencontract volgende diensten overkoepelend te laten verzorgen voor de bovenvermelde projecten:

- Opvolgen van planning en coördinatie van de diverse projecten

- Minder-hinder communicatie (bereikbaarheid aangelanden)

- Opmaak voortgangsberichten (beperkte globale communicatie)

- Opvolgen van website ‘werkenwoluwelaan.be’ en behandeling van vragen en klachten via algemeen mailadres.

Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

Gunningscriteria Looptijd in dagen 365

Voor de verlengingsclausules wordt verwezen naar art. 57 lid 2 van het bestek

Voor de uitvoeringstermijn wordt verwezen naar art. 76 van het bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18.4.2017 zijn van toepassing

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-19 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08