Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380000-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:16/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos 0316.380.841_16776

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79000000
Beschrijving:
Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap voor Natuur en Bos 0316.380.841_16776 Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75 Brussel 1000 Tijs De Langhe Telefoon: +32 496282699 _hidden_@vlaanderen.be http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349664 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349664 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-koepel-2019-01-F02 Natuur en Bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ondersteuning voor de praktische organisatie van de jacht en het wildbeheer in Vlaanderen, en voor de dienstverlening aan de jachtsector

ANB-koepel-2019-01-F02_0

De praktische ondersteuning van de jacht en het wildbeheer in Vlaanderen, en de dienstverlening aan de jachtsector. Dit omvat het beheer van het Jachtfonds enerzijds, en de uitvoering van de doelstellingen van het Jachtfonds, anderzijds.

De ondersteuning moet gebeuren door 1 voltijds ter beschikking gesteld profiel, en dit bij voorkeur vanaf 1.11.2019.

De praktische ondersteuning van de jacht en het wildbeheer in Vlaanderen, en de dienstverlening aan de jachtsector. Dit omvat het beheer van het Jachtfonds enerzijds, en de uitvoering van de doelstellingen van het Jachtfonds, anderzijds.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De inschrijver mag zich niet bevinden in 1 van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie A.1.3., b).

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.

Bewijsmiddelen:

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie A.1.4. voor meer informatie over het UEA.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

Non-discriminatie:

De aanbestedende overheid heeft, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien ze met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

- de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

de griffie van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap voor Natuur en Bos 0316.380.841_16776 Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75 Brussel 1000 Tijs De Langhe Telefoon: +32 496282699 _hidden_@vlaanderen.be http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349664 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349664 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-koepel-2019-01-F02 Natuur en Bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ondersteuning voor de praktische organisatie van de jacht en het wildbeheer in Vlaanderen, en voor de dienstverlening aan de jachtsector

ANB-koepel-2019-01-F02_0

De praktische ondersteuning van de jacht en het wildbeheer in Vlaanderen, en de dienstverlening aan de jachtsector. Dit omvat het beheer van het Jachtfonds enerzijds, en de uitvoering van de doelstellingen van het Jachtfonds, anderzijds.

De ondersteuning moet gebeuren door 1 voltijds ter beschikking gesteld profiel, en dit bij voorkeur vanaf 1.11.2019.

De praktische ondersteuning van de jacht en het wildbeheer in Vlaanderen, en de dienstverlening aan de jachtsector. Dit omvat het beheer van het Jachtfonds enerzijds, en de uitvoering van de doelstellingen van het Jachtfonds, anderzijds.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De inschrijver mag zich niet bevinden in 1 van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie A.1.3., b).

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.

Bewijsmiddelen:

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie A.1.4. voor meer informatie over het UEA.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

Non-discriminatie:

De aanbestedende overheid heeft, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien ze met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

- de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

de griffie van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08