Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380240-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:30/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de nettoyage de bureaux
Aanbestedende overheid:
SPF AI — direction générale de l'Office des étrangers 0308.356.862_17447

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90919200
Beschrijving:
Schoonmaken van kantoren.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SPF AI - direction générale de l'Office des étrangers 0308.356.862_17447 World Trade Center, tour II - Chaussée d'Anvers 59b Bruxelles 1000 Jeroen Belis Telefoon: +32 7939457 _hidden_@ibz.fgov.be www.dofi.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349374 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349374 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Direction+G%C3%A9n%C3%A9rale+de+l%27Office+des+Etrangers-2019%2FDVZOE%2FCLEANING%2FPACHECO_EUROSTATION%2FOP-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte pour l’entretien des locaux de l’Office des étrangers et le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour le compte du SPF intérieur

Direction Générale de l'Office des Etrangers-2019/DVZOE/CLEANING/PACHECO_EUROSTATION/OP-F02_0

L'entretien des locaux et le nettoyage des fenêtres à l’intérieur de l’Office des étrangers dans le bâtiment Pacheco et l’entretien des locaux du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans le bâtiment Eurostation.

Office des étrangers - bâtiment Pacheco

Perceel nr.: 1

L’entretien des locaux et le nettoyage des fenêtres à l’intérieur de l’Office des étrangers dans le bâtiment Pacheco.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Reconductible tacitement 3 fois 1 an au maximum (la durée maximale est donc de 4 ans).

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - bâtiment Eurostation

Perceel nr.: 2

L’entretien des locaux du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans le bâtiment Eurostation.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Reconductible tacitement 3 fois 1 an au maximum (la durée maximale est donc de 4 ans).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Classe: N/A, Catégorie: N/A.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SPF AI - direction générale de l'Office des étrangers 0308.356.862_17447 World Trade Center, tour II - Chaussée d'Anvers 59b Bruxelles 1000 Jeroen Belis Telefoon: +32 7939457 _hidden_@ibz.fgov.be www.dofi.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349374 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349374 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Direction+G%C3%A9n%C3%A9rale+de+l%27Office+des+Etrangers-2019%2FDVZOE%2FCLEANING%2FPACHECO_EUROSTATION%2FOP-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte pour l’entretien des locaux de l’Office des étrangers et le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour le compte du SPF intérieur

Direction Générale de l'Office des Etrangers-2019/DVZOE/CLEANING/PACHECO_EUROSTATION/OP-F02_0

L'entretien des locaux et le nettoyage des fenêtres à l’intérieur de l’Office des étrangers dans le bâtiment Pacheco et l’entretien des locaux du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans le bâtiment Eurostation.

Office des étrangers - bâtiment Pacheco

Perceel nr.: 1

L’entretien des locaux et le nettoyage des fenêtres à l’intérieur de l’Office des étrangers dans le bâtiment Pacheco.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Reconductible tacitement 3 fois 1 an au maximum (la durée maximale est donc de 4 ans).

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - bâtiment Eurostation

Perceel nr.: 2

L’entretien des locaux du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans le bâtiment Eurostation.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Reconductible tacitement 3 fois 1 an au maximum (la durée maximale est donc de 4 ans).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Classe: N/A, Catégorie: N/A.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

FOD BZ - dienst Vreemdelingenzaken 0308.356.862_17447 Pachecolaan 44 Brussel 1000 Jeroen Belis Telefoon: +32 7939457 _hidden_@ibz.fgov.be www.dofi.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349374 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349374 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Direction+G%C3%A9n%C3%A9rale+de+l%27Office+des+Etrangers-2019%2FDVZOE%2FCLEANING%2FPACHECO_EUROSTATION%2FOP-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Openbare procedure voor de schoonmaak van de lokalen van de dienst vreemdelingenzaken en het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken

Direction Générale de l'Office des Etrangers-2019/DVZOE/CLEANING/PACHECO_EUROSTATION/OP-F02_0

De schoonmaak van de lokalen alsook het reinigen van de ramen (binnenzijde) van de Dienst Vreemdelingenzaken in het Pacheco-gebouw en de lokalen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in het Eurostation-gebouw.

Dienst Vreemdelingenzaken - Pacheco gebouw

Perceel nr.: 1

Schoonmaak van de lokalen alsook het reinigen van de ramen (binnenzijde) van de Dienst Vreemdelingenzaken in het Pacheco-gebouw.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Maximaal stilzwijgend verlengbaar met 3 keer 1 jaar (totale maximale duur is 4 jaar).

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - Eurostation gebouw

Perceel nr.: 2

Schoonmaak van de lokalen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in het Eurostation-gebouw.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Maximaal stilzwijgend verlengbaar met 3 keer 1 jaar (totale maximale duur is 4 jaar).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08