Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380451-2019 ( Ref: 122939-2019)
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de santé et services sociaux
Aanbestedende overheid:
Universiteit Antwerpen 0257.216.482_23014

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85000000
Beschrijving:
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universiteit Antwerpen 0257.216.482_23014 Prinsstraat 13 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32653116 _hidden_@uantwerpen.be www.uantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349630

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

19009 Aanstellen van een CRO in Zuid-Afrika

Universiteit Antwerpen-19009-F03_0

In het kader van het TBM-project ‘Genoombrede sequentieanalyse voor diagnose, surveillance en behandeling van TB: een pragmatische studie’ wordt een CRO in Zuid-Afrika aangesteld.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249664.17

Zuid-Afrika

De Universiteit Antwerpen wenst een CRO aan te stellen voor de TB studie in Zuid-Afrika

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Beschikbare middelen van de organisatie Weging: 20 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-122939 Opdracht nr.: 19009

Aanstelling van een CRO in Zuid-Afrika

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-04-17 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: The Aurum Institute NPC Parktown Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249664.17

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universiteit Antwerpen 0257.216.482_23014 Prinsstraat 13 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32653116 _hidden_@uantwerpen.be www.uantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349630

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

19009 Aanstellen van een CRO in Zuid-Afrika

Universiteit Antwerpen-19009-F03_0

In het kader van het TBM-project ‘Genoombrede sequentieanalyse voor diagnose, surveillance en behandeling van TB: een pragmatische studie’ wordt een CRO in Zuid-Afrika aangesteld.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249664.17

Zuid-Afrika

De Universiteit Antwerpen wenst een CRO aan te stellen voor de TB studie in Zuid-Afrika

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Beschikbare middelen van de organisatie Weging: 20 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-122939 Opdracht nr.: 19009

Aanstelling van een CRO in Zuid-Afrika

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-04-17 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: The Aurum Institute NPC Parktown Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249664.17

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08