Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380458-2019 ( Ref: 504347-2018)
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Aanbestedende overheid:
AG VESPA 0267.402.076_507632

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AG VESPA 0267.402.076_507632 Paradeplein 25 Antwerpen 2018 Jana Burman Telefoon: +32 32592844 _hidden_@antwerpen.be www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347170 Autonoom Gemeentebedrijf Bouw, vastgoed en stadsprojecten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

DBFM scholen, cluster Antwerpen-Brecht_Aanstelling van een multidisciplinair studiebureau voor technische advisering en controle

AG VESPA-17 03 BPRO | DBFM scholen, cluster Antwerpen-Brecht-F03_1

Technische begeleiding, advisering en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project “17 03 BPRO | DBFM scholen, cluster Antwerpen-Brecht” voor 3 scholenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen AG VESPA.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 344728.82

Kantoren AG VESPA (Paradeplein 25, 2018 Antwerpen)

De onderhavige opdracht betreft de technische begeleiding, advisering en kwaliteitscontrole van de Opdrachtgever bij een DBFM-procedure, meer bepaald tijdens de voorbereidingsfase van het project tot en met de Contract Close en de Financial Close, alsook voorwaardelijk tijdens de Bouwfase tot en met aflevering van het Voltooiingscertificaat.

Het studiebureau is als technisch adviseur belast met het technisch advies aan de Opdrachtgever binnen de DBFM-opdracht voor het realiseren van 3 Scholenbouwprojecten, specifiek voor dienstverlening tijdens de voorbereidingsfase van het project (fase 1 | opmaak DBFM-bestek), zowel voor wat betreft advies als actieve ondersteuning bij de opmaak van de ‘Outputspecificaties’, en in een latere fase voor advies bij de beoordeling van de offertes (fase 2 | gunning).

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 26.10.2018 bij de Aanbestedende Overheid registreren per e-mail op het adres _hidden_@vespa.antwerpen.be. Elke vraag met betrekking tot deze opdracht kan uitsluitend schriftelijk gesteld worden tot

Uiterlijk 26.10.2018. De Aanbestedende Overheid zal de schriftelijke weerslag van overgemaakte vragen en antwoorden aan alle geregistreerde partijen verzenden.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Technische bekwaamheid van het team en kwaliteit van de dienstverlening Weging: 30/100 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak Weging: 20/100 Prijs Weging: 50/100

De diensten van het vaste gedeelte worden uitgevoerd binnen een termijn van ongeveer 45 maanden (voorziene einddatum zomer 2022).

De diensten voor het voorwaardelijke gedeelte worden uitgevoerd binnen een termijn van ongeveer 74 maanden (voorziene einddatum voorjaar/zomer 2026).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 220-504347 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-04 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: SWECO Belgium NV Arenbergstraat 13 bus 1 Brussel 1000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 344728.82

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AG VESPA 0267.402.076_507632 Paradeplein 25 Antwerpen 2018 Jana Burman Telefoon: +32 32592844 _hidden_@antwerpen.be www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347170 Autonoom Gemeentebedrijf Bouw, vastgoed en stadsprojecten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

DBFM scholen, cluster Antwerpen-Brecht_Aanstelling van een multidisciplinair studiebureau voor technische advisering en controle

AG VESPA-17 03 BPRO | DBFM scholen, cluster Antwerpen-Brecht-F03_1

Technische begeleiding, advisering en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project “17 03 BPRO | DBFM scholen, cluster Antwerpen-Brecht” voor 3 scholenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen AG VESPA.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 344728.82

Kantoren AG VESPA (Paradeplein 25, 2018 Antwerpen)

De onderhavige opdracht betreft de technische begeleiding, advisering en kwaliteitscontrole van de Opdrachtgever bij een DBFM-procedure, meer bepaald tijdens de voorbereidingsfase van het project tot en met de Contract Close en de Financial Close, alsook voorwaardelijk tijdens de Bouwfase tot en met aflevering van het Voltooiingscertificaat.

Het studiebureau is als technisch adviseur belast met het technisch advies aan de Opdrachtgever binnen de DBFM-opdracht voor het realiseren van 3 Scholenbouwprojecten, specifiek voor dienstverlening tijdens de voorbereidingsfase van het project (fase 1 | opmaak DBFM-bestek), zowel voor wat betreft advies als actieve ondersteuning bij de opmaak van de ‘Outputspecificaties’, en in een latere fase voor advies bij de beoordeling van de offertes (fase 2 | gunning).

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 26.10.2018 bij de Aanbestedende Overheid registreren per e-mail op het adres _hidden_@vespa.antwerpen.be. Elke vraag met betrekking tot deze opdracht kan uitsluitend schriftelijk gesteld worden tot

Uiterlijk 26.10.2018. De Aanbestedende Overheid zal de schriftelijke weerslag van overgemaakte vragen en antwoorden aan alle geregistreerde partijen verzenden.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Technische bekwaamheid van het team en kwaliteit van de dienstverlening Weging: 30/100 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak Weging: 20/100 Prijs Weging: 50/100

De diensten van het vaste gedeelte worden uitgevoerd binnen een termijn van ongeveer 45 maanden (voorziene einddatum zomer 2022).

De diensten voor het voorwaardelijke gedeelte worden uitgevoerd binnen een termijn van ongeveer 74 maanden (voorziene einddatum voorjaar/zomer 2026).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 220-504347 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-04 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: SWECO Belgium NV Arenbergstraat 13 bus 1 Brussel 1000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 344728.82

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08